อบรมสัมมนาภายในองค์กร : IN-HOUSE TRAINING 2024

CEM ที่ดีควรสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และออกแบบการให้การบริการในทุกๆ จุดสัมผัส (Touch Point) เป็นเชิงบวกกับองค์กรเพื่อสะสมเป็นองค์รวมแห่งประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกันระหว่างลูกค้ากับองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือ การผสมผสานระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การทำให้ของเสียเป็นศูนย์ก็จะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง แน่นอน เราอาจจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในสายการผลิตไม่ได้ แต่เราทำให้มันลดลงได้ ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนั่นเอง

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

งานจัดซื้อต้องมีทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานตามสายงาน เกิดความสัมฤทธิ์ผลและความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การจะก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้นนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการบริหารงานที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดการยอมรับ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การทำงานเชิงรุก (Proactive) คือ การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ประกอบด้วยศาสตร์และศิลปะในการทำงานมากมายที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุง พัฒนา

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel จะเป็นหัวใจสำคัญภาคธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยการตลาดแบบ Omni Channel เป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมดหรือช่องทางหลากหลายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้มากที่สุด

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การให้บริการเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับองค์กร เพราะเมื่อการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนล้วนแต่มีความแตกต่างกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับพลังแห่งความประทับใจ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การตอบสนองเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านระบบงานบริการย่างมืออาชีพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมการทำงาน โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมแชร์และแบ่งปันความคิด ตลอดจนการระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การคิดเป็นระบบจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเรามีกลไกในการจัดเตรียมระบบความคิดให้ละเอียดรอบคอบ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลสำเร็จในการทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ หากเราสามารถจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จากปัจจัยต่างๆ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

Professional Telesales Technique for High Profit จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Customer Centric ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย่อมเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจ ในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผลงานที่ยอดเยี่ยมในการทำงานไม่สามารถเกิดได้จากการทำงานของบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากในองค์กรหนึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายจาก หลายส่วนงานและหลายระดับบังคับบัญชา หากเป็นการร่วมมือกันทำงานนั้นให้ลุล่วงที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งระหว่างการทำงานนั้น ๆ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การพัฒนาบุลคลากรทางด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพแล้ว การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความคิดก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการทาง ด้านโลจิสติกส์ด้วย “คนเก่งสร้างไม่ยาก แต่คนดีนั้นหายาก”

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ องค์กร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นสละสลวยและมีความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ในยุคของโลกดิจิตัล เทคโนโลยีก้าวลํ้าไปไกลธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงและเร่งด่วน ความซับซ้อนทางเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไปตามกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

Job Description เครื่องมือสำคัญนี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

Kaizen เป็นแนวคิดการบริหารองค์กรแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตผลในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารมอบความไว้ใจในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้ดูแลพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องทำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลูกค้า” ที่เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องส่งมอบการบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึง การรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าและบริการของเรา

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานและองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเสนอหรือบอกกล่าวเจตนาที่ตนเองต้องการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อการสื่อสารที่ส่งออกไปยังผู้รับหรือทีมงานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขี

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การลดต้นทุนการผลิตและการประกอบการที่สามารถทำได้โดยตัวองค์กรเอง สะดวกและเสียเวลาน้อยกว่า เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าและการเข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการกลับมายังบริษัท อะไรคือ สาเหตุและปัจจัยของความไม่พอใจของลูกค้า แล้วเรามีเทคนิคการรับมือกับลูกค้าและการป้องกันและลดข้อร้องเรียนอย่างไร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ครบเครื่อง ทั้งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ราคาและต้นทุนที่นักจัดซื้อจะต้องรู้ พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อหนุนเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผู้นำหรือหัวหน้าที่มีส่วน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ย่อมทำให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรสืบต่อไป

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ให้คำปรึกษาและสอนงานอย่างไร...ให้มืออาชีพ การให้คำปรึกษาและสอนงานในฐานะผู้บริหารหน่วยงานเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรของตน ทำงานได้อย่างมีแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยทั้งสินค้า และบุคลากรในคลังสินค้าหรือโรงงานสูงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์กรที่ขาดการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ และเวลา

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel จะเป็นหัวใจสำคัญภาคธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยการตลาดแบบ Omni Channel เป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมดหรือช่องทางหลากหลายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้มากที่สุด

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะใช้ทรัพยากรและเวลาในการสร้างสรรค์และการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างใหม่และการแข่งขันในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพยายามลดช่วงเวลาที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รักษาระดับสินค้าคงคลังระดับ ความแม่นยำในการประมาณยอดขายและการแก้ไขปัญหา

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การบริหารงานจัดซื้อ (P&S Management) มีความสำคัญและจำเป็น ในทุกองค์กรที่มีหน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บ จัดจ่ายและทำลายซากพัสดุหลังการใช้งาน ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานขององค์กร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสำคัญในองค์กร (Key Person) จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างมาก สื่อสารของผู้นำมีผลอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และผลการทำงานของทีมงาน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การให้ความรู้แก่หัวหน้างานเกี่ยวกับการบริหารคนแก่หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การเรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่และแนวคิดแบบนักการตลาดจะช่วยให้บุคลากรให้แผนกอื่น ๆ เข้าใจการทำงานและประสานงานร่วมกันกับแผนกการตลาดได้อย่างดีและราบรื่นยิ่งขึ้น

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หากบุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของตลาดยุค 4.0 นี้ได้อย่างถ่องแท้ จะสามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การจัดซื้อจัดหา ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ คุ้มค่า และตรงตามเวลาที่ต้องการ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว จูงใจทั้งภายในหน่วยงานของตนเอง และการประสานงานกับหน่วยงาน หรือทีมงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในระดับองค์กรร่วมกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่าน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

จากโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากสภาพปัญหาวิกฤตโควิด-19ที่ตามมาด้วย ทำให้วิถีชีวิตของคนทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการจัดการ เพิ่มเครื่องมือ กลยุทธ์ เทคนิคและสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการไปสู่การทำงานร่วมกันบนความสัมพันธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของนักขาย การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พอใจกับตัวของนักขาย นักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียว

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

จากความหมายของการบริการที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า “งานบริการหมายถึงการช่วยเหลือ ดูแลผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข และนำมาซึ่งความถึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็คือบุคคลซึ่งได้รับประโยชน์ ความสุข ความพึงพอใจจากผู้ให้

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

คดีลูกจ้างนำเสนอ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การนำเสนองาน เป็นทักษะสำคัญที่ผนวกรวมเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาไว้ด้วยกัน การนำเสนอที่ดี คือ การนำพาสารต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านสื่อที่ทรงพลัง รวมทั้ง ภาษาและกิริยาท่าทาง เพื่อสนับสนุนให้สิ่งที่เราต้องการนำเสนอถูกส่งไปในทิศทางที่ดี

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ลูกจ้างระดับ ผู้บริหารฝ่ายขาย

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

องค์กรและพนักงานในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 เพื่อให้สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การทำงานในองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน (Sense of Urgency) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ในทั้งบุคลากรและองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมจัดการวิกฤติได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถทำให้องค์กรที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเข้าใจแนวคิดทางการตลาดและการขาย พร้อมรูปแบบการใช้เครื่องมือยุค Digital Marketing ที่เหมาะสมธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการต่อไป

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาเดิม ๆ มักจะเกิดตามมาซ้ำ ๆ ให้เป็นที่กวนใจผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ ในหลักสูตรนี้เราจะร่วมกันพินิจ พิเคราะห์การใช้เครื่องมือ PDCA เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เราแต่ละคนมีการรับมือและมุมมองต่อภาวะกดดันหรืออุปสรรคของแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยปรับมุมมองความคิดของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

“Work Smart” คือคำที่เราได้ยินอยู่เสมอในการทำงานปัจจุบัน ซึ่งคำนี้มีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลทั้งด้านการทำงาน และการใช้ชีวิต นั่นหมายถึงหากเราจัดระบบการทำงานของเราให้ดี

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

ผู้นำ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ “ดำเนินการ” ให้ได้ “ผลลัพธ์” ของงาน ตามที่กำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้องานนั้นเป็นอย่างดี ก็จะสามารถชี้นำ หรือ “สั่งการ”

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

การทำงานร่วมกันหรือทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นในต่อองค์กร ยิ่งคนในองค์กรร่วมมือกัน มีเข้าใจกันจะยิ่งสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 065-3916594

เพียงแค่เราตระหนักและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเลิอกใช้รูปแบบการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะทำได้อย่างง่ายดายและตรงประเด็นแล้ว ยังสามารถประสานร่วมมือของบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุถึงความต้องการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย