Training Course

งานบริการที่เป็นเลิศ : Service Excellence

หลักสูตรที่ทำให้คุณและองค์กรสามารถบริหารงานบริการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทิศทางและนวัตกรรมยุคใหม่สำหรับงานบริการ - Customer Service Innovation & Trends

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างทักษะบริการแบบ Non-Voice อย่างเหนือชั้น - Strengthen Non-Voice Service Skill

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการด้วยใจ Service Focus

การทำงานด้านบริการ คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลายทางความต้องการ และต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการในปัจจุบันต่างหย่อนยานขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ISO 9001:2015 Introduction and Requirements

ISO 9001 เป็นชื่อที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากที่สุดชื่อหนึ่งในโลก ทั้งกับผู้บริโภคและกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่ของหลักการ ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
บริการอย่างไร...ประทับใจลูกค้า - Satisfied Your Clients by Professional Services

การบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องทำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลูกค้า” ที่เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องส่งมอบการบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึง การรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าและบริการของเรา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ - Excellent Service Plan Strategy

การตอบสนองเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านระบบงานบริการย่างมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การส่งเสริมจิตบริการและการเป็นมืออาชีพในการบริการ - Enhance the Professional Services & Service Mind

จากความหมายของการบริการที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า “งานบริการหมายถึงการช่วยเหลือ ดูแลผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข และนำมาซึ่งความถึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็คือบุคคลซึ่งได้รับประโยชน์ ความสุข ความพึงพอใจจากผู้ให้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ - You Delight Customer

“มีใจรักในการบริการ” เพียงอย่างเดียวในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ คำพูด เทคนิคเชิงจิตวิทยาในการแสดงออกถึง “พฤติกรรมที่ถูกใจลูกค้า” ที่แตกต่างในหลาย ๆ สถานการณ์

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา