Training Course

การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ
การใช้ OKRs สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRs for Team Development Actions

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
วินัยในตนเองพลังสู่ความสำเร็จ - The Power of Self-Discipline

คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรนั้นมีอยู่หลายปัจจัย ซึ่ง “ความมีวินัยในตนเอง” (Self-Discipline) จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะจะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน แผนกที่สังกัดและองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การคิดเชิงวิพากษ์สู่การบรรลุเป้าหมาย  Critical Thinking to Success

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 คือ Critical Thinking หรือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ หรือการใช้วิจารณญาณในการคิดเรื่องต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากการถามคำถาม และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

สัมพันธภาพในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นขององค์กร กล่าวคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจที่มีต่อกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และทีมบริหารกับพนักงาน แต่ด้วยภาวะเร่งรีบของงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
แบบกำหนดหน้าที่งานที่ทรงพลัง - Powerful Job Description

การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร เป็นเรื่องสำคัญ หากแต่องค์กรโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเครื่องมือพื้นฐานนี้ แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) ที่ดีจะต้องแสดงถึงบทบาทหน้าที่งาน ที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจหน่วยงาน และองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารคนยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Competency  -  Competency Based People Management

Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน - Work-Life Driving Balance Training Workshop

จากโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากสภาพปัญหาวิกฤตโควิด-19ที่ตามมาด้วย ทำให้วิถีชีวิตของคนทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ - BSC & KPI CONCEPT THROUGH PRACTICAL

จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview - Hiring  the Best by Competency Based Interview

ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ - Professional Job Description

Job Description เครื่องมือสำคัญนี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน - Hr for Non Hr

การให้ความรู้แก่หัวหน้างานเกี่ยวกับการบริหารคนแก่หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ - The Power of Servent Leadership

ในยุคของโลกดิจิตัล เทคโนโลยีก้าวลํ้าไปไกลธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงและเร่งด่วน ความซับซ้อนทางเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไปตามกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ก้าวทัน..การทำงานยุคดิจิทัล - Digital Trend in the Workplace

การทำงานในยุคดิจิทัล คือ การที่ทุกอย่างเชื่อมต่อเข้าถึงกันหมด ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้จากทุกที่ทุกเวลา ในยุคดิจิทัลมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การใช้ชีวิตประจำสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้ง นำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการทำงาน - Enhancing a Sense of Responsibility

การทำงานร่วมกันหรือทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นในต่อองค์กร ยิ่งคนในองค์กรร่วมมือกัน มีเข้าใจกันจะยิ่งสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ CBI &STAR Competency-Based Interview &ST-A-R Technique

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ CBI &STAR (Competency-Based Interview &ST-A-R Technique)” จึงออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ และพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์มีทางลัดในการสัมภาษณ์งาน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา