Training Course

ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ : Leadership & Management Skill

เพื่อให้คุณและองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กับวิทยการมืออาชีพ พร้อม แชร์ Case ในกระแส ไม่ให้คุณตก Trend
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - Systematic Problem Solving & Decision Making

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร Knowledge Management for Management Team

แต่ละองค์กรย่อมจะมีพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะและประเภทขององค์กร แต่ทุกสิ่งที่องค์กรจะต้องมีเหมือนกัน คือ “องค์ความรู้” ที่สำคัญ ที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่าง มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ -  Harmonizing Conflict Management

องค์กรประกอบขึ้นด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายในความเชื่อ เป้าหมาย บุคลิกภาพ ประสบการณ์และพื้นฐานความคิดจึงเป็นเรื่องปกติที่ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นอันตราย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวที่เติบโต Change Management for Growth

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การทำงาน การดำรงชีวิต รวมไปถึงรูปแบบบการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความตื่นตัว พร้อมรับการกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้อง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal

การทำงานในองค์กรเป็นการร่วมมือกันของบุคคลหลาย ๆ คน หลาย ๆ แผนก ที่ผลงานส่งผลกระทบต่อเนื่องซึ่งกันและกันเป็นภาพองค์กรใหญ่ ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal นี้ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ - Systematic Thinking and Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ แต่การแก้ปัญหาและตัดสินใจเราอาจจะวิธีการเดิมไม่ไ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
วิศวกร ในบทบาทวิศวกรคุณภาพมืออาชีพ -  Engineers as Professional Quality Engineers

“ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย” คือ หนึ่งในพันธกิจสำคัญ ที่จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการก้าวสู่ “โรงงานที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง”

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาศักยภาพผู้นำและทีมงาน Lead Team and Lead Leaders

หัวหน้าทีม (Team Leader) หรือผู้บริหารระดับต้น มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการนำทีม และสร้างทีม เพื่อให้ทีมสามารถส่งมอบผลลัพธ์ของงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งบทบาทในการนำทีมนั้น จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการวิเคราะห์

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับกลาง - Essential Leadership Skill

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว จูงใจทั้งภายในหน่วยงานของตนเอง และการประสานงานกับหน่วยงาน หรือทีมงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในระดับองค์กรร่วมกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ดังนั้น ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนและมีทักษะในการสอนหรือโค้ชชิ่งทีมงานให้เก่งงาน เก่งคนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความรู้สำหรับหัวหน้างาน Knowledge Management for Supervisor

ผู้นำ หรือหัวหน้างาน / Supervisor มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ซึ่งการบริหารจัดการ “องค์ความรู้” ซึ่งมีอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงาน ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ ก้าวสู่การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการทำงาน - Unlock your Creativity and Innovative Thinking

ความคิดสร้างสรรค์ Creativity Thinking และการคิดนอกกรอบ Think Out of Box เป็นเครื่องมือสำคัญที่เปรียบเสมือนศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งจะต้องถูกดึงมาใช้เป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการคิด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การนำเสนอผู้บริหารแบบทรงประสิทธิผลด้วย One Page Summary

การนำเสนองาน เป็นทักษะสำคัญที่ผนวกรวมเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาไว้ด้วยกัน การนำเสนอที่ดี คือ การนำพาสารต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านสื่อที่ทรงพลัง รวมทั้ง ภาษาและกิริยาท่าทาง เพื่อสนับสนุนให้สิ่งที่เราต้องการนำเสนอถูกส่งไปในทิศทางที่ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ISO 9001:2015 Introduction and Requirements

ISO 9001 เป็นชื่อที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากที่สุดชื่อหนึ่งในโลก ทั้งกับผู้บริโภคและกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่ของหลักการ ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
PDCA กับการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน - PDCA with Root Cause Analysis for Long-term Problem Solving and Prevention

เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาเดิม ๆ มักจะเกิดตามมาซ้ำ ๆ ให้เป็นที่กวนใจผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ ในหลักสูตรนี้เราจะร่วมกันพินิจ พิเคราะห์การใช้เครื่องมือ PDCA เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก - Proactive Leadership

ผู้นำหรือหัวหน้าที่มีส่วน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ย่อมทำให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรสืบต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาทีมทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ - Effective Team Success Factors

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมการทำงาน โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมแชร์และแบ่งปันความคิด ตลอดจนการระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การทำงานเชิงรุกที่ทรงพลัง - The Power of Proactive Working

การทำงานเชิงรุก (Proactive) คือ การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ประกอบด้วยศาสตร์และศิลปะในการทำงานมากมายที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุง พัฒนา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงาน

การจะก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้นนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการบริหารงานที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดการยอมรับ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Professional Consulting and Mentoring - ให้คำปรึกษาและสอนงานอย่างไร...ให้มืออาชีพ

ให้คำปรึกษาและสอนงานอย่างไร...ให้มืออาชีพ การให้คำปรึกษาและสอนงานในฐานะผู้บริหารหน่วยงานเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรของตน ทำงานได้อย่างมีแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ - Smart Workflow for Smart Business

การปรับแต่งกระแสงาน (workflow) ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดกระแสงานที่ลื่นไหล และเป็นการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ให้กับองค์กร โดยนำหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ สำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน Train the Trainer : Smart Workflow for Smart Business

เพราะในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีกระแสงาน (workflow) ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน จึงจะสามารถช่วยยกระะดับความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน - Delegating & Follow-up Techniques

การทำงานในองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Supervisor Success : Essential Skills for Supervisors

หัวหน้างาน เป็นกุญแจดอกสำคัญของการเติบโตขององค์กร และเป็นจุดประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ - Mastering Management : Leading Teams to Success

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการจัดการ เพิ่มเครื่องมือ กลยุทธ์ เทคนิคและสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการไปสู่การทำงานร่วมกันบนความสัมพันธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา