การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Supervisor Success : Essential Skills for Supervisors

          หัวหน้างาน เป็นกุญแจดอกสำคัญของการเติบโตขององค์กร และเป็นจุดประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย นอกจากงานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารลูกน้องที่มีความแตกต่างให้ส่งมอบงานได้อย่างที่ตั้งใจไว้ หัวหน้างานจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง รวมทั้งต้องมีทักษะ ความรู้ เครื่องมือในการบริหารทีม บริหารงาน
          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นหัวหน้างาน หรือกำลังจะเข้ารับตำแหน่งได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน เพื่อการเตรียมความพร้อมและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อบริหารจัดการไปสู่การทำงานร่วมกันบนความสัมพันธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
          2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารงาน บริหารลูกน้องเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในบทบาทของหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตร
 • Standing Survey: ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ​แนะนำหัวข้อหลัก 3 หัวข้อ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้า
  - Build Team สร้างทีม
  - Delegate มอบหมาย
  - Manage Performance พัฒนา
 • Build Team สร้างทีม 
  - กิจกรรม Diversity : เพราะเราแตกต่างกัน 
  - จิตวิทยาในการบริหารสมาชิกในทีม บริหารความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ (DISC) ทำความเข้าใจคนแต่ละสไตล์  เช่น ความชอบ รูปแบบการสื่อสาร การตอบสนองเวลากดดัน เป็นต้น
  - อ่านตัวเอง เราเป็น หัวหน้าสไตล์ไหน? จากการอ่านผลแบบทดสอบ DISC
  - กิจกรรม: “จุดเด่น ข้อจำกัด ของหัวหน้าสไตล์แบบฉัน” พร้อมนำเสนอ
  - เทคนิค อ่านลูกน้อง ของเราว่าเป็นคนสไตล์ไหน
  - ฝึกอ่านสไตล์และตรวจสอบความถูกต้อง
  - เกมส์ Mentimeter หัวข้อ DISC
  - เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้องแต่ละสไตล์ เพื่อเป็นหัวหน้าที่ได้รับการยอมรับ ไปสู่“สมาชิกทำตาม เพราะอยากทำ”
  - กิจกรรม: “สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ กับลูกน้องสไตล์ต่างๆ”
  - การสร้างแรงจูงใจ สร้างความปลอดภัยทางใจ Psychology Safety
  - การสร้างความเป็นส่วนหนึ่ง Micro action, Big impact
  - World café  เรียนรู้เทคนิคเพื่อเลือกไปปรับใช้ (ตัวอย่างเช่น 1. เรื่องส่วนตัว 2.อาหารผูกมิตร 3. ชื่อเฉพาะ 4. ลองเล่าต่อหน่อย เป็นต้น)
 • Delegate มอบหมายงาน
  -  กิจกรรม: The Image เขียนภาพ
  -  เป้าหมายที่ SMARTC เพื่อมอบหมายงานให้ชัด ไปสู่ทิศทางเดียวกัน
  -  การสื่อสารเพื่อการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ( C Model)
  -  ประเมินตัวเอง เราขาด C ไหน มากที่สุด
  -  การรับฟังของหัวหน้างาน แบบ Active listening
  -  กิจกรรม: จับคู่เล่าเรื่อง เช็คการฟัง 5 ระดับ
  -  กฏเมเรเบียน พลังแห่งอวัจนภาษา ท่าทาง
 • Manage Performance พัฒนา
  -  การให้ Feedback แบบ STAR  เพื่อพัฒนาทีมและผลงาน
  -  วิธีหลีกเลี่ยงทำให้ฟี้ดแบ็คไม่ทำร้ายความรู้สึก
  -  กิจกรรม: จับคู่ ฝึกให้ฟี้ดแบ็คตามโมเดล
  -  เพิ่มศักยภาพด้วยการ Coaching 
  -  เมื่อไรที่ควรโค้ช เมื่อไรที่ควรบอกและเทคนิคการตั้งคำถามชวนคิด
  -  กิจกรรม: ฝึกการตั้งคำถาม แบบ Powerful questions
  - สรุปการอบรมพร้อมประเด็นสำคัญเพื่อนำไปเขียนแผนพัฒนารายบุคคล
รูปแบบการอบรม
 • การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult and Active Learning)
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Class Sharing) และ กรณีศึกษา (Case Studies)
 • แบบทดสอบ (Test)
 • กิจกรรมในชั้นเรียน (Class Activities)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วิทยากร : อาจารย์ อจิรภาส์ จุลศักดิ์ศรี
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลรายบุคคลด้วยแบบทดสอบ DISC ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด / มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรต / วชิราวุธวิทยาลัย / บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด / คาเฟ่ อเมซอน / โรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปรากร เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาในการดูแลโครงการค้นหาตัวตนและการสำรวจอาชีพ ผ่านการประเมิน myCAREER
 • Certified Behavioral Consultant DISC Certification from DISC insights
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา