Training Course

การจัดการสายงานการผลิตเพื่อความสำเร็จ : Line Production Achievement

การจัดการสายงานการผลิตเพื่อความสำเร็จ : Line Production Achievement
ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ - Smart Workflow for Smart Business

การปรับแต่งกระแสงาน (workflow) ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดกระแสงานที่ลื่นไหล และเป็นการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ให้กับองค์กร โดยนำหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ สำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน Train the Trainer : Smart Workflow for Smart Business

เพราะในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีกระแสงาน (workflow) ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน จึงจะสามารถช่วยยกระะดับความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
P O L C เทคนิคการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้องค์กร

POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
5ส เพื่อการจัด Visual Control

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
8 เปลี่ยน เพื่อการลดต้นทุนโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม - Waste Minimization and Cost Reduction

การลดต้นทุนการผลิตและการประกอบการที่สามารถทำได้โดยตัวองค์กรเอง สะดวกและเสียเวลาน้อยกว่า เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC7 Tools

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การลดของเสียให้ได้ KPI ด้วยเทคนิค “ของเสียเป็นศูนย์” - Towards Achieving Zero Defect

การทำให้ของเสียเป็นศูนย์ก็จะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง แน่นอน เราอาจจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในสายการผลิตไม่ได้ แต่เราทำให้มันลดลงได้ ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนั่นเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - EFFECTIVE PRODUCTION PLANNING & CONTROLLING

ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยการเพิ่มผลิตภาพและจัดการความสูญเปล่า Productivity & Waste Control for Adding Value with Less

เพราะพนักงานคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่จะทำอย่างไรให้ทั้งพนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นผู้ได้เปรียบในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเช่นในปัจจุบันได้ วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา