การบริหาร จัดการ และพัฒนา ผู้ขายเพื่อธุรกิจยั่งยืนขององค์กร - Managing & Developing Supplier for Corporate Sustainable Business

          การจัดซื้อจัดหา ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ คุ้มค่า และตรงตามเวลาที่ต้องการ เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ขาย รวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรต้องมีหลักบริหารจัดการและสร้างพันธมิตรกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เพื่อให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ การหาผู้ขาย การสั่งงานผู้ขาย รวมถึง การพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพ สนับสนุนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยีน
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาหลักสูตร
การหาผู้ขาย (Sourcing)
            มองภาพใหญ่ของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่องค์กรทำธุรกิจ
            เข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดของผู้ขาย หรือ OEM Suppliers 
            ขบวนการ ค้นหาผู้ขายที่องค์กรต้องการ
            ขั้นตอนการบริหาร จัดการผู้ขายอย่างเป็นระบบสากล
การสั่งงานผู้ขาย
            (ในองค์กร) กำหนดขั้นตอน วิธี ตัวบุคคล(ผู้ซื้อ) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ใช้ทำงานร่วมกับผู้ขาย
            (นอกองค์กร) กำหนดขั้นตอน วิธี ตัวบุคคล (ผู้ขาย) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ใช้ทำงานร่วมกับผู้ซื้อ 
            จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
            เฝ้าติดตาม แก้ไข ทบทวนงานที่ทำ และจัดทำรายงาน
การพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพ สนับสนุนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
            จัดกลุ่มผู้ขายที่องค์กรต้องการในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
            ทำการประเมิน คัดเลือกผู้ขายตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
            กำหนดกลยุทธ์องค์กรใช้บริหาร จัดการผู้ขายแต่ละกลุ่ม
            จัดทำแผนแม่แบบ (Master Plan) กำหนดระยะเวลาทบทวนเพื่อปรับปรุง แก้ไข ในอนาคต ทำรายงานเสนอผู้บริหาร
รูปแบบการอบรม
          •  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) ถาม-ตอบระหว่างผู้เรียนและวิทยากรตลอดการสอน
          •  กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) ส่งเสริมการเสนอ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และประสบการณ์
          •  กรณีศึกษาตัวอย่าง (Case Study)
วิทยากร : อาจารย์ ภิญโญ ธัญวารชร
          •  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และซัพพลายเชน ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิเช่น สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย / บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
          •  อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          •  อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา