Training Course

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด
Collaborative Communication and Powerful Persuasion

การสื่อสารและโน้มน้าวใจเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน การสื่อสารและโน้มน้าวใจที่อยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการสื่อสารและโน้มน้าวใจในเชิงบวกที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข - Collaboration to Happiness

“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” คำกล่าวนี้ถูกต้องเสมอ ใช้ได้ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและโลกแห่งการทำงาน เพราะเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง การประสานงานและการร่วมมือกันย่อมจะก่อให้เกิดผลสำเร็จ ดังนั้นเราจะประสานงานหรือร่วมมือกันอย่างไรที่จะทำให้เรามีความสุข

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ องค์กรให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work form Home) สลับกับการเข้าทำงานในสำนักงาน (Hybrid Working) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคโควิด โดยใช้เทคโนโลยีให้เราได้สื่อสารระยะไกล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ยกระดับทักษะการเจรจาต่อรองให้เป็นมืออาชีพ - Enhance Your Negotiation Skills as Professional

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากทำงาน เพราะความสำเร็จจากการทำงานมักมาจากการเจรจาที่มุ่งเน้นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรากำลังมุ่งไป ทักษะการเจรจาที่ดี จึงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะการเจรจาส่วนใหญ่มักเกิดบนความขัดแย้ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
DEI กับการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ - Collaboration with DEI

ในโลกธุรกิจปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรได้ให้การส่งเสริมเรื่อง ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม หรือ DEI (Diversity, Equity & Inclusion) ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจในบริบทขององค์กรที่ตนเองทำงานอยู่นั้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร - STORY TELLING FOR LEADERSHIP

เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารที่ทรงพลังแบบผู้นำยุคใหม่ - Powerful and Assertive Communication for Leaders

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสำคัญในองค์กร (Key Person) จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างมาก สื่อสารของผู้นำมีผลอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และผลการทำงานของทีมงาน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือลูกค้าช่องทาง Voice และ Non-Voice แบบมืออาชีพ - Handle Customer on Voice and Non-Voice Channel as Professional

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม - High Performance Communication & Teamwork

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานและองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเสนอหรือบอกกล่าวเจตนาที่ตนเองต้องการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อการสื่อสารที่ส่งออกไปยังผู้รับหรือทีมงานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื้อ - EMAIL WRITING FOR PURCHASING

งานจัดซื้อต้องมีทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานตามสายงาน เกิดความสัมฤทธิ์ผลและความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ - English Email Communication for Customer Service

การสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับพลังแห่งความประทับใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า - Smart Non-voice Communication in Customer Service

เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ - English Business Letter Writing Guidance

โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ - Smart E-mail  Communication

E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ องค์กร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นสละสลวยและมีความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Gen Z – Knowing the Young Generation and How to Work Together

ในองค์กรหนึ่งนอกจากจะแบ่งตามโครงสร้างระดับของตำแหน่งหน้าที่แล้ว ยังสามารถแบ่งกลุ่มของพนักงานในขององค์กรออกได้ตามช่วงวัยหรือที่เรียกกันว่า Generation ซึ่งลักษณะ บุคลิกภาพ แนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละ Generation ก็มีความแตกต่างกันไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Mastering Your Presentation Skills

การนำเสนองาน เป็นทักษะสำคัญที่ผนวกรวมเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาไว้ด้วยกัน การนำเสนอที่ดี คือ การนำพาสารต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านสื่อที่ทรงพลัง รวมทั้ง ภาษาและกิริยาท่าทาง เพื่อสนับสนุนให้สิ่งที่เราต้องการนำเสนอถูกส่งไปในทิศทางที่ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ใช้ Voice ให้ Wow ด้วย 9 เทคนิค 10 แบบฝึกหัด - “Wow” Voice by 9 Techniques 10 Practices

หลายคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่พอพูด กลับทำให้เสน่ห์หายไป การพูดดีมีเสน่ห์ น้ำเสียงชวนฟัง ต้องเริ่มจากการรู้จักเสียงตัวเอง ต้นกำเนิดเสียง การฝึกการหายใจ เก็บลม ควบคุมลม ควบคุมระดับของเสียง การพูดที่ดีด้วยโทนเสียงที่เราสามารถฝึกใช้ให้เหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
บริการตรงใจ เจาะสไตล์ลูกค้าด้วย DISC - DISCovering Service Excellence

การให้บริการเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับองค์กร เพราะเมื่อการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนล้วนแต่มีความแตกต่างกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับผลงานให้ยอดเยี่ยม - High-Performance Collaboration

ผลงานที่ยอดเยี่ยมในการทำงานไม่สามารถเกิดได้จากการทำงานของบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากในองค์กรหนึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายจาก หลายส่วนงานและหลายระดับบังคับบัญชา หากเป็นการร่วมมือกันทำงานนั้นให้ลุล่วงที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งระหว่างการทำงานนั้น ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ - Team Development to Team Excellence

ผู้นำ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ “ดำเนินการ” ให้ได้ “ผลลัพธ์” ของงาน ตามที่กำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้องานนั้นเป็นอย่างดี ก็จะสามารถชี้นำ หรือ “สั่งการ”

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา