การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

         ปัจจุบันการให้บริการและสื่อสารลูกค้าสามารถทำได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางการให้บริการและสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, Facebook, Instagram, Line การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ นี้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแบบ Non-Voice Service ซึ่งผู้ให้บริการควรเข้าใจหลักการให้การให้บริการรูปแบบนี้ว่า มีความแตกต่างกับช่องที่เป็นแบบ Voice Service ไม่ว่าจะเป็น Mode & Tone ภาษาที่ใช้ รวมถึง ความคาดหวังและการับมือกับความไม่พึงพอใจของลูกค้า
          ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติจากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและวาทศิลป์ที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงรูปแบบการทำงานตามแนววิถีใหม่ (New Normal) การทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้านหรือระยะไกล (Hybrid Working) ให้มีความสุขและได้งานที่สัมฤทธิ์ผล
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวกับรูปแบบการทำงานและการสื่อสารร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องทำงานแบบ Hybrid
          4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมทั้ง สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ปรับประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
                 Module 1 : การสื่อสาร 3 รูปแบบ
                       1. การสื่อสารแบบอ้อม (Passive)
                               • กรณีศึกษา : การสื่อสารแบบอ้อม (Passive)
                       2. การสื่อสารแบบตรง (Assertive)
                               • กรณีศึกษา : การสื่อสารแบบตรง (Assertive) 
                       3. การสื่อสารแบบแรง (Aggressive)
​                               • กรณีศึกษา : การสื่อสารแบบแรง (Aggressive)
​                       4. ต้นทุนแห่งการสื่อสาร
                              • ความเงียบ (Cost of Silence)
​                              • ความแรง (Aggressive)
​                              • ความอ้อม (Assertive)
​                       5. เทคนิคการสื่อสารแบบตรง (Assertive)
                       6. กิจกรรม : เปลี่ยนการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน
                 Module 2 : WFH ให้สุขและได้งาน
                       1. K1 รักษาและเพิ่มพูนเกียรติ
                              • การชมเชย
                             • การสร้างความรู้สึกที่ดีกับพูดอื่น
                       2. K2 รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
                             • การรับฟัง
                                - กิจกรรม : การฟังกับการได้ยิน
                                - การฟังคืออะไร
                                - ทฤษฎี U โดย Otto Scharmer กับการฟัง 4 ระดับ
                                -  กิจกรรม : ฝึกการฟัง
                            • การตอบสนองอย่างเข้าใจ
                       3. K3 สร้างการมีส่วนร่วม
                            • สร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้คำถาม
                       4. K4 เหตุผลและข้อมูล
                       5. กิจกรรม : ประโยคไหน K อะไร
                 Module 3 : การสื่อสารเมื่อต้องทำงานแบบ Hybrid
                      1. หลักการสื่อสารในภาวะวิกฤติโดย Deloitte 
                           • เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น (Design from the heart) 
                              - เทคนิคการสร้างความเหมือนกัน
                              - ปรับคำ แต่ความหมายเดิม
                           • มีแผนปฏิบัติ (Put the mission first)
                              - การสื่อสารแบบเน้นผลลัพธ์ด้วย เกริ่น เข้าเรื่อง สรุ
                           • เร็ว (Aim for speed over elegance)
                              - ต้นทุนแห่งความเงียบ (Cost of Silence)
                           • ต้องสื่อสารให้ถูกต้อง (Own the narrative)
                              - กรณีศึกษา : Fake News
                           • มองให้ไกล (Embrace the long view)
                     2. การสื่อสารออนไลน์
                          • มารยาทพื้นฐาน
                             - สถานที่ 
                             - ภาพภาพหลัง
                             - เปิดกล้อง ปิดกล้อง
                             - เปิดไมค์ ปิดไมค์
                         • การพูด
                             - เทคนิคหน่วง
                             - เทคนิค Appreciation 
                         • การ Chat 
                         • การ Share Screen 
                         • การมีปฏิสัมพันธ์
                     3. คำแนะนำเพื่อผ่อนคลายอาการ Zoom Fatigue โดย Vignesh Ramachandran  
                     4. ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสื่อสารตามสถานการณ์จริง
รูปแบบการอบรม
             •  บรรยาย / นำเสนอ / กิจกรรมกลุ่ม / ประเมินตนเอง
             • สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีความสนุกสนานเป็นกันเองและมีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออก
             •  สร้างทัศนคติเชิงบวกและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
วิทยากร : ดร. จอมพล  จีบภิญโญ
          •  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย
          •  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา