Training Course

ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ
ความรู้ด้านดิจิทัลในธุรกิจ Digital Literacy in Business

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีความทันสมัยและมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ใช้งานให้คล่อง รู้ให้ทัน กลลวงออนไลน์ - Online Security

ในยุคปัจจุบัน การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น และองค์กรต่าง ๆ ก็มักใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา