การทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับผลงานให้ยอดเยี่ยม - High-Performance Collaboration

         ผลงานที่ยอดเยี่ยมในการทำงานไม่สามารถเกิดได้จากการทำงานของบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากในองค์กรหนึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายจาก หลายส่วนงานและหลายระดับบังคับบัญชา หากเป็นการร่วมมือกันทำงานนั้นให้ลุล่วงที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งระหว่างการทำงานนั้น ๆ เราจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญในการเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และความแตกต่าง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างบรรยากาศเชิงบวก ความเชื่อใจ รวมทั้ง การจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ เสมือนเราส่งต่อความสำเร็จไปยังเพื่อนร่วมงานในลำดับต่อ ไปเรื่อย ๆ จนถึงเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงองค์ประกอบสำคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมทีมที่มีความแตกต่างกัน
          3. เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและร่วมมือเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน วิเคราะห์คน ประสานการทำงานในทีมที่มีความแตกต่างและสร้างความไว้ใจกันและกัน
เนื้อหาหลักสูตร
            • แนะนำหลักสูตรและกิจกรรม Black Out BINGO
            • เช็ค “ความคาดหวัง” ของตัวเองและกลุ่ม
            • 4 องค์ประกอบสำคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ
                  o คุณค่าของความแตกต่าง 
                  o การสร้างบรรยากาศเชิงบวก ความเชื่อใจ
                  o การจัดการความขัดแย้ง
            • Valuing Diversity คุณค่าของความแตกต่างงกัน
                  o กิจกรรม : เราเหมือนใคร / เราไม่ชอบใคร ตอบคำถามจากการดูวิดีโอสถานการณ์
                  o DISC เครื่องมือจิตวิทยาในทำงานร่วมกัน 
                       - ทำความเข้าใจคนแต่ละสไตล์
                  o อ่านตัวเอง ตัวเราสไตล์อะไร
                       - ทำแบบทดสอบ 12 ข้อ เช็คสไตล์ DISC
                       - การทำงานเป็นทีม และ จุดเด่น ข้อดีของแต่ละสไตล์
                       - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เขียนข้อจำกัดและข้อแนะนำของแต่ละสไตล์ พร้อมนำเสนอ
                  o อ่านคนอื่น เพื่อนร่วมงาน คนรอบข้างของเราสไตล์ไหน
                       - กิจกรรม : ทายสไตล์คนจากการดูวิดีโอสถานการณ์
                       - 3V เทคนิคการอ่านคน (Verbal Vocal Visual)
                       - ทายสไตล์เพื่อนในคลาสและตรวจความถูกต้อง
                       - เกมส์ Mentimeter หัวข้อ DISC
           • เทคนิคปรับสไตล์การทำงานร่วมกันกับสไตล์แตกต่าง
                  o กฎจิตวิทยา คนเราชอบคนที่คล้าย ๆ กัน
                  o กิจกรรม : หัวข้อ “หากต้องทำงานกับคนสไตล์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ” สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ DO and Don’t
           • สรุปการเรียนรู้ DISC
           • Effective Communication การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

                   o กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและทีม Challenge : Build Tallest Tower ต่อหอคอยให้สูงที่สุด 
                   o 7C การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        1. Concise  2. Clear  3. Complete  4. Concrete 5. Considerate  6. Courteous 7. Correct
                               - ประเมินตัวเอง เราขาด C ไหนมากที่สุด
                               - C ที่แต่ละสไตล์มักลืม 
                   o การฟัง ส่วนสำคัญของการสื่อสาร ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ช่วยให้เข้าใจ ความต้องการในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม       
                         - กิจกรรมแบ่งกลุ่ม A B
                         - 3 มิติของการฟังแบบ Active Listening 
                    o ภาษากาย
                          - คำพูด และ ไม่ใช่คำพูด - Verbal vs Non-Verbal 
                          - ความสำคัญของภาษากาย ในการสื่อสาร
             • Positive Atmosphere ความเชื่อใจและบรรยากาศเชิงบวก
                   o Trust เป็นหนึ่งพื้นฐานสำคัญของการมีบรรยากาศเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน
                          - กิจกรรม  อะไรที่ทำให้เราเชื่อใจคนอื่น ? 
                    o โมเดล TRUST สร้างความเชื่อใจในทีม 
              • Conflict Management การจัดการความขัดแย้ง
                    o ข้อดีของความขัดแย้ง
                    o Kilman Model 5 แบบของการจัดการความขัดแย้งในทีม
                        1.หลีกหนี  2. ยอมตาม 3. ประนีประนอม 4.  เอาชนะ 5. ร่วมมือ 
                    o กิจกรรม : จับคู่สถานการณ์ 5 อย่างกับวิธีการจัดการความขัดแย้ง
                    o สรุปการอบรม พร้อม ประเด็นสำคัญ เพื่อการนำไปพัฒนาต่อยอด (Summary & Key Takeaway)
รูปแบบการอบรม
             •  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
             •  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult and Active Learning)
             •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Class Sharing) และ กรณีศึกษา (Case Studies)
             •  แบบทดสอบ (Test) และ VDO Clip
             • กิจกรรมในชั้นเรียน (Class Activities) และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วิทยากร : อาจารย์อจิรภาส์ จุลศักดิ์ศรี
             •  ที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กร
             •  วิทยากรและนักวิเคราะห์ผลรายบุคคลด้วยแบบทดสอบ DISC
             •  ที่ปรึกษาในการดูแลโครงการค้นหาตัวตนและการสำรวจอาชีพ ผ่านการประเมิน myCAREER
สามารถติดต่อ ได้ที่คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th  หรือ Line OA : @geniustraining
สมัครอบรมสัมมนา