เพิ่มศักยภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม - High Performance Communication & Teamwork

          การทำงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย พนักงานหลาย ๆ แผนก ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานและองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเสนอหรือบอกกล่าวเจตนาที่ตนเองต้องการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อการสื่อสารที่ส่งออกไปยังผู้รับหรือทีมงานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอ การได้รับความร่วมมือจากทีมงานเพื่อให้งานสำเร็จไปอย่างราบรื่นก็จะเป็นเรื่องง่ายตามไปด้วยเช่นกัน
          ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึง การทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม ผ่านการบรรยายและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพการทำงานของการสื่อสารและทีมเวิร์คที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปปรับประยุกต์ใช้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
Module 1: รู้จักกับ Team 
          1.  กรณีศึกษษา : ทีมแห่ง Google Project Aristotle
          2.  คุณลักษณะของทีมที่ดี
          3.  ทำไมต้องทำงานเป็นทีมเรียนรู้จากงานวิจัย
          
Module 2: ทฤษฎีการสื่อสาร
          1.  องค์ประกอบของการสื่อสาร (SMCR model) 
               •  Sender (ผู้ส่งสาร)
               •  Message (สาร)
                      o วัจนภาษา (Verbel)
                      o อวัจนภาษา (Non Verbal)
               •  Channel (ช่องทาง)
                      o ข้อควรระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดย Brian Solis
                             - กรณีศึกษา : ความผิดพลาดของการสื่อสารผ่านไลน์
               •   Receiver (ผู้รับสาร)
                      o ความเข้าใจและความรู้สึก
           2.  เมื่อคุณสื่อสารด้วยการพูด SMCR เราควรให้ความสำคัญกับอะไร ?           

Module 3: วาทศิลป์เพื่อการสื่อสาร
          1.  K1 รักษาและเพิ่มพูนเกียรติ
                • การชมเชย
                • การสร้างความรู้สึกที่ดีกับพูดอื่น
          2.  K2 รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
                • การรับฟัง
                     o กิจกรรม : การฟังกับการได้ยิน
                     o การฟังคืออะไร
                     o ทฤษฎี U โดย Otto Scharmer กับการฟัง 4 ระดับ
                     o กิจกรรม : ฝึกการฟัง
                • การตอบสนองอย่างเข้าใจ
                     o หลักการสร้างความเหมือนกัน
          3.  K3 สร้างการมีส่วนร่วม
                • สร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้คำถาม
          4.  K4 เหตุผลและข้อมูล
          5. กิจกรรม: ประโยคไหน K อะไร

Module 4: ฝึกปฏิบัติการสื่อสาร
           
รูปแบบการอบรม
•  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) 30%
•  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) 70%
วิทยากร : ดร. จอมพล  จีบภิญโญ
•  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย / อิออน ธนสินทรัพย์ เป็นต้น
•  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา