5ส เพื่อการจัด Visual Control

          5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ  “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย”  ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน ทำให้คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้ และเข้าใจถึงคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรม 5ส จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย ซึ่งจะเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิดกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเทคนิคที่สำคัญในการทำกิจกรรมไคเซ็น
          2.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเหมาะสม  
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูก วิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
          4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการทำกิจกรรมไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในงานของ ตนเพื่อลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
          1.  หลักพิ้นฐานและแนวความคิดของการทำกิจกรรม 5ส
               •  5ส คือ อะไร?
               •  ที่มาของ 5ส
               •  ประโยชน์ของ 5ส
          2.  SERI - สะสาง : การแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากสิ่งที่ต้องการ
               •  การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
               •  การกำหนดสิ่งที่เราต้องการ
          3.  SEITON - สะดวก : การจัดการของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก
               •  การสร้างความสะอาดแบบเป็นกิจวัตร
          4.  SEISO - สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่และเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ
               •  กำหนดสถานที่ทำงาน
               •  การออกแบบสถานที่ทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
         5.  SEIKETSU - การทำให้เกิดสุขลักษณะและทำให้ดีต่อไป
               •  การทำแบบเป็นกิจวัตรประจำ
               •  การออกแบบระบบที่เป็นมาตรฐานใหม่
         6.  SHISUKE - สร้างนิสัย : การทำให้เป็นนิสัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
               •  การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
               •  เทคนิคการป้องกันพฤติกรรมเดิม ๆ
รูปแบบการอบรม
•  การบรรยาย
•  กิจกรรมกลุ่มต่างๆ  โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิทยากร : อาจารย์ ภินาริน  หฤิษธิกรณ์
•  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ประสบการณ์บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม / บจ. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  / บจ. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ / บจ. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก / บจ. เซอิมิทซุ ไทย เป็นต้น
•  ประสบการณ์การทำงานและบริหารภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 18 ปี
•  อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (Engineering Manager in HGA New Product Technology) บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd.
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594  
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา