วิศวกร ในบทบาทวิศวกรคุณภาพมืออาชีพ - Engineers as Professional Quality Engineers

             “ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย” คือ หนึ่งในพันธกิจสำคัญ ที่จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการก้าวสู่ “โรงงานที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง”
วัตถุประสงค์
             1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานด้านวิศวกรรมคุณภาพและหลักการปรับปรุงกระบวนการ
             2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพและการออกแบบเครื่องมือคุณภาพที่จำเป็น
             3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการตรวจสอบและการทวนสอบกระบวนการต่าง ๆ
             4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
             1. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมคุณภาพ
                 • หลักการสำคัญของวิศวกรรมคุณภาพ : การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                 • บทบาทของวิศวกรคุณภาพในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
             2. การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) และมาตรฐานคุณภาพ
                 • การใช้เครื่องมือ SPC เพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
                 • มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ISO) และความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
             3. วิธีการปรับปรุงกระบวนการ
                 • วิธีการปรับปรุงกระบวนการแบบต่าง ๆ เช่น Six Sigma, Lean และการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
                 • เครื่องมือและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ สำหรับการระบุและขจัดข้อบกพร่องของกระบวนการ
             4. การออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ อย่างมีคุณภาพ
                 • ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และคุณภาพผลิตภัณฑ์
                 • หลักการสำคัญของการออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
             5. แบบฝึกภาคปฏิบัติ
                 • ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และแนวคิดการออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์
                 • ตัวอย่างและกรณีศึกษา
             6. การตรวจสอบและตรวจประเมินคุณภาพ
                 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ และการตรวจประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
                 • เทคนิคในการระบุและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
             7. การวางแผนโครงการ
                 • การวางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือดำเนินการตรวจประเมิน
                 • คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดการโครงการ
             8. บทสรุปและการวางแผนปฏิบัติ
                  • สรุปประเด็นสำคัญและผลลัพธ์การเรียนรู้
                  • อภิปรายกลุ่มเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสวมบทบาท “วิศวกรคุณภาพ”
รูปแบบการอบรม
              • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
              • กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
              • Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
วิทยากร : ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม
             • วิทยากร / ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ การจัดการ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การปรับแผน ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) เป็นต้น
             • ที่ปรึกษาอิสระด้านการยกระดับคุณภาพองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรคุณภาพระดับโลก
             • ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ เพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานราก และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
             • อดีตผู้บริหารด้านคุณภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก และการธนาคาร รับผิดชอบงานทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594  
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา