การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ - Systematic Thinking and Problem Solving

            การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ แต่การแก้ปัญหาและตัดสินใจเราอาจจะวิธีการเดิมไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเป็นตัวแปรของปัญหา
            ดังนั้น หากเราตระหนักและเตรียมตัวในงานการทำงานแต่ละวันด้วยการคิดวางแผนงาน การจัดลำดับความสำคัญที่ดีและเหมาะสมไว้ตั้งแต่ต้น ทำให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กรณีที่ต้องพบกับปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการทำงานก็จะเป็นปัญหาที่เบาบาง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราแก้ได้เร็วขึ้น ปัญหาใหม่ที่พบสามารถแก้ไข โดยใช้ทักษะและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดบวก คิดลบ คิดบนข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ ฯ 
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด พร้อมทั้ง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ประกอบการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไปปรับประยุกต์ใช้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร

          Module 1 : ทำไมต้องคิด
               1. กรณีศึกษา : I Think therefore I am
          Module 2 : การคิดอย่างเป็นระบบ 6 ประเภท
               1. กรณีศึกษา: การคิดอย่างเป็นระบบ 6 ประเภท คืออะไร
               2. การคิดบนข้อมูล 
                    • เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 5W1H
                        o กิจกรรม : เก็บข้อมูลด้วย 5W1H
               3. การคิดด้วยอารมณ์ ความรู้สึก
                    • อ่านอารมณ์ความรู้สึกผู้อื่นด้วยเครื่องมือ Empathy Map
                           o กรณีศึกษา : อ่านอารมณ์ความรู้สึกของโชคทวี
                                 - กรณีศึกษา : เกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา
                4. การคิดบวก
                     • กิจกรรม: การคิดบวกคืออะไร
                     • กรณีศึกษา : การคิดบวกของ Sir Winston Churchill, Abraham Lincoln
                     • กรณีศึกษา : งานวิจัยเกี่ยวกับการคิดบวก และการมองโลกในแง่ดีโดย Shawn Achor, David Rock, Babara Fedrickson, Psychological Bulletin, University of Kentucky
                      • กรณีศึกษา : งานวิจัยเกี่ยวกับข้อเสียของความเครียด
                      • กรณีศึกษา : มองหาข้อดีจากกรณีศึกษา
                      • เทคนิคการคิดบวก 5 วิธี
                            o หนีประจุลบ เล่นเป็นเล่น นั่งสมาธิ เขียนโปรแกรมใหม่
                                 - กิจกรรม : ฝึกคิดบวก  
                5. การคิดลบ
                     • กรณีศึกษา : การสร้างธุรกิจด้วยอุปสรรคของ Netflix
                     • การคิดลบด้วยเครื่องมือ Risk Assessment
                            o กิจกรรม : วิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยเครื่องมือ Risk Assessment
                 6. การคิดสร้างสรรค์
                      • รู้จักกับเทคนิคการระดมสมอง 
                      • กิจกรรม : ฝึกคิดสร้างสรรค์
                      • กรณีศึกษา : การคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์
                      • ฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ SCAMPER โดย Alex Faickney Osborn
                            o Substitute (ทดแทน) Combine (ผสม) Adapt (ปรับ) Modify / Magnify / Minify (ลด เพิ่ม) Put to another use (นำไปใช้อย่างอื่น) Eliminate (ตัดลด) Reverse / Rearrange (เรียงใหม่)
                      • กรณีศึกษา : SCAMPER โดย Apple, Netflix, McDonalds
                      • กิจกรรม : ฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วย SCAMPER เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ในองค์กรเรา
                 7. การคิดแบบสรุปและเหตุผล
                       • รู้จักเครื่องมือ Mind Map
                       • เรียนรู้เครื่องมือ Why Why Analysis
                              o กิจกรรม : ฝึกหาเหตุผลด้วย Why Why Analysis
          Module 3: การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
                 1. กิจกรรม: ปัญหาคืออะไร 
                 2. นิยามของปัญหา
                 3. กิจกรรม: ระบุปัญหาในการทำงาน
                 4. เครื่องมือวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา
                       • กิจกรรม : วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา
                  5. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
                        • สรุปข้อมูล 
                                 o 5W1H เครื่องมือพื้นฐาน
                                 o กิจกรรม : ฝึกสรุปข้อมูลด้วย 5W1H
                        • หาสาเหตุ
                                  o เรียนรู้เครื่องมือเปรียบเทียบ
                                         - กิจกรรม : ฝึกใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ
                                   o เรียนรู้เครื่องมือ Why Why Analysis
                                         - กิจกรรม : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาของตนเองด้วย Why Why Analysis
                         • วางแผนแก้ปัญหา
                                    o เรียนรู้เครื่องมือ SCAMPER เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่
                                         - กรณีศึกษา : SCAMPER
                                         - กิจกรรม : คิดวิธีแก้ปัญหาด้วย SCAMPER
                                     o กิจกรรม : พิจารณาผลกระทบ VS. ความยากง่าย

รูปแบบการอบรม

•  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) 30%
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) 70%

วิทยากร : ดร. จอมพล  จีบภิญโญ
•  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย
•  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา