ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ สำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน Train the Trainer : Smart Workflow for Smart Business

             เพราะในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีกระแสงาน (workflow) ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน จึงจะสามารถช่วยยกระะดับความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีผู้ฝึกอบรมภายในฯ (trainer) ที่จะสามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการภายใน เพื่อช่วยให้เกิดการปรับแต่งกระแสงานที่มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นกระแสงานที่ลื่นไหล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
             1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของกระแสงานทีมีความสอดคล้องกัน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (operational excellent)
             2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กรอบในการประเมินความสอดคล้องของกระแสงาน และการระบุโอกาสในการปรับปรุง
             3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะในการนำกระบวนการ (facilitate) เพื่อการฝึกอบรมภายในอย่างมีประสิทธิผล
             4.เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
             1.บทนำ
                1.1แนวคิดการปรับแต่งกระแสงานที่มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
                1.2ความสำคัญการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กับการมีกระแสงานที่สอดคล้องกันในธุรกิจบริการ
             2.หลักการสร้างกระแสงานให้มีความสอดคล้องกัน
                2.1หลักสำคัญในการสร้างกระแสงานให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
                2.2การประยุกต์ใช้หลักการฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ
            3.ความท้าทาย (challenges) ในกระแสงานปัจจุบัน 
               3.1ระบุความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระแสงานปัจจุบัน รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในอดีต
               3.2จัดกระบวนการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายที่พบ
            4.แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในการปรับแต่งกระแสงาน 
              4.1วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติฯ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจบริการอื่นๆ
              4.2ค้นหาแนวทางปฏิบัติฯ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับปรุงภายในองค์กร
           5.วิเคราะห์กรณีศึกษา และวางแผนการดำเนินงาน
              5.1วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ในภาคเช้า
              5.2จัดทำแผนการดำเนินงาน ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้กับหน่วยงานของตนเอง
           6.นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
              6.1นำเสนอแผนการดำเนินงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละหน่วยงาน
              6.2ให้ข้อเสนอแนะ โดยวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานอื่น
           7.ทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรมภายในฯ
              7.1การจัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
              7.2การใช้ชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการฝึกอบรมภายใน
              7.3สรุปประเด็นฯ ถาม-ตอบ
 
รูปแบบการอบรม
              • การบรรยายในหลักการ และร่วมวิพากษ์ผลงาน : 25%
              • การระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงของผู้เข้าอบรม : 25% 
              • การทำกิจกรรมกลุ่ม ผ่านกรณีตัวอย่าง และนำเสนอผลงาน : 50%
วิทยากร : ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม
             • วิทยากร / ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ การจัดการ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การปรับแผน ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) เป็นต้น
             • ที่ปรึกษาอิสระด้านการยกระดับคุณภาพองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรคุณภาพระดับโลก
             • ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ เพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานราก และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
             • อดีตผู้บริหารด้านคุณภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก และการธนาคาร รับผิดชอบงานทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594  
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา