การใช้ OKRs สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRs for Team Development Actions

         ที่ผ่านมาองค์กรส่วนมากใช้เครื่องมือ KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือในการบริหารผลงาน หรือช่วยกำหนดเป้าหมายในแต่ละบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน ไปจนถึงระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายให้ KPIs ในแต่ละระดับเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันผลการปฏิบัติ กลับเป็นในทางตรงกันข้าม คือเริ่มก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมากขึ้น และก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ KPIs องค์กรในที่สุด
         ในช่วงไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการนำ OKRs ย่อมาจาก Objectives & Key Results มาใช้ และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เริ่มเข้ามาแทนที่ KPIs และหลายองค์กรพบว่าเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างอารมณ์ร่วมกับองค์กรได้ดีมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ KPIs (Key Performance Indicators) หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ และเข้าใจหลักการ OKRs ความแตกต่าง และความเชื่อมโยงกับ KPIs
          2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการกำหนดเป้าหมาย (Objectives) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง
          3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยศักยภาพสูงสุดของทีมงาน
เนื้อหาหลักสูตร
          Part 1: OKRs and your business
            •  Check in: What do you want today?
            •  ทบทวนความเข้าใจเป้าหมายขององค์กร / เป้หมายหน่วยงาน-ทีมงาน / ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน
            •  KPIs ประโยชน์และข้อจำกัด
            •  ความสัมพันธ์กันระหว่าง OKRs – KPIs – กับงานประจำ (Routine) และองค์ประกอบของ OKRs
            •  Objective: วัตถุประสงค์ที่เราอยากจะสำเร็จ
               -  ความหมายและความเชื่อมโยงของ Objectives ขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
            •  Key Results: วิธีการวัดความสำเร็จนั้น
               -  ความหมาย และต้องเป็นตัวเลข หรือไม่
            •  Workshop แนวทางในการพัฒนาระบบ/กระบวนการ/งาน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้าง Value Added
            •  5W 1H กับ OKRs
          Part 2: OKR on Practices
            •  เทคนิคการสื่อสารและกระตุ้นทีมงาน เพื่อใช้ OKRs ในการตั้งเป้าหมาย
            •  OKRs ไม่ใช่ใช้เพื่อ ประเมิน ผลงาน แต่ใช้เพื่อ บริหาร ผลงาน
            •  OKRs บรรลุผลสำเร็จได้ด้วย Action Plan และการ Follow Up
            •  Workshop ออกแบบ OKRs แต่ละทีมงาน หรือแต่ละ Department
            •  นำเสนอ OKRs และร่วมให้ความคิดเห็น
            •  ตัวอย่าง OKRs สำหรับทีมงานหลัก (Core Function) และทีมงานสนับสนุน (Support Function)
          Part 3: Summary and what next?
            •  บทสรุป การสื่อสารสู่ทีมงาน และการขยายผล
            •  OKRs กับการ “บริหาร” ผลงาน และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
            •  Q & A
            •  Check out: What did you get and how to expand?
รูปแบบการอบรม
     -  บรรยายหลักการทฤษฎี 30%
     -  ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ 70%
วิทยากร : อาจารย์ ธวัชชัย แสงห้าว
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร การบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม / สำนักงานประกันสังคม / SCG / Big C / Loxley / Thai Plastic / Mitsubishi / PTT / KTB / Nissan
     •  ที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT), รองประธานฯ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (Foundation for Integrated Human Development Center : iHDC), รองประธานฯ สมาคม Association of Professional Coach of Thailand : APC
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา