วินัยในตนเองพลังสู่ความสำเร็จ - The Power of Self-Discipline

         คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรนั้นมีอยู่หลายปัจจัย ซึ่ง “ความมีวินัยในตนเอง” (Self-Discipline) จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะจะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน แผนกที่สังกัด และองค์กร
          ความมีวินัยในตนเองของแต่ละบุคคลมีมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ การตระหนักรู้ เป็นต้น แต่ในขณะที่บุคคลนั้นต้องอยู่ร่วมกันในสังคมและองค์กร ต้องใช้ชีวิตประจำวันและชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่ต้องการและยอมรับตามที่องค์กรกำหนด เช่น การทำให้ได้มาตรฐาน การทำตามกฎเกณฑ์และการทำให้บรรลุเป้าหมายด้วย  เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ด้วยเหตุว่า “ความมีวินัยในตนเอง” เกี่ยวข้องกับ ทุกกิจการขององค์กรและบุคลกรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของของความมีวินัยในตนเอง
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงผลกระทบของการขาดความมีวินัยในระดับบุคคลต่อองค์กร
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับพฤติกรรมให้เกิดความมีวินัยในตนเองแบบค่อนข้างถาวร
          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยในตนเองไปปรับประยุกต์ใช้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
          Module 1 : การประเมินตนเองและความสำคัญของการมีวินัย
                  1. แบบประเมินความมีระเบียบวินัยในตนเอง
                  2. ความหมายของ “ความมีวินัย” และ “ความไร้วินัย” 
                  3. มีวินัยแล้วได้อะไร ?
                  4. ธรรมชาติของผู้ที่มีระเบียบวินัย
                  5. คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้มีวินัย
                  6. กิจกรรม : แบ่งกลุ่มหรือจับคู่ ยกตัวอย่างวินัยในด้านต่าง ๆ เช่น วินัยในชีวิตประจำวัน วินัยในครอบครัว วินัยด้านสุขภาพ วินัยในการลดน้ำหนัก วินัยในการเข้าฝึกอบรม วินัยจราจร วินัยทหาร วินัยนักแสดง วินัยของแผนกการเงิน 
                 7. กรณีศึกษา : แสดงทัศนคติในการอภิปราย เพื่อให้ตระหนักว่า “Discipline Comes First” 
         Module 2 : การเข้าใจและรู้จักตนเอง
                 1. วิเคราะห์ตนเองเพื่อหาข้อดี-ข้อจำกัด และเชื่อมโยงถึงความมีระเบียบวินัยในตนเอง
                 2. รู้อะไร...ไม่สู้รู้ตัวเอง 
                 3. การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพลังบวก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่
                 4. ความยอมรับได้ของการขาดวินัย (วินัยที่หน่วยงานผ่อนปรนให้)
                 5. เครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้เรามีวินัย
                 6. สัญญาณเตือนคนที่ไร้วินัยและขาดความรับผิดชอบที่ส่งผลต่ออนาคต
         Module 3 : การสร้างวินัยให้ตนเอง
                 1. การจัดการเวลาใน 24 ชั่วโมง และการทำงานใน 1 วัน 
                 2. การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
                 3. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ขาดความรับผิดชอบในตนเอง
                 4. ความศรัทธาในตนเองประโยคที่ว่า “วินัยสร้างได้”
                 5. “ระเบียบวินัยในระดับสากล 5 ประเทศ” กรณีศึกษา 5 ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย 
                 6. กิจกรรม : ให้ผู้เข้าอบรมยกตัวอย่างระเบียบวินัยของแต่ละประเทศที่มีความโดดเด่น นำเสนอพร้อมอภิปรายแสดงทัศนคติ และการควบคุมระเบียบวินัย   
          Module 4 : การปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างวินัยในตนเอง
                 1. ความสำคัญ เทคนิคและวิธีการของการปรับพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
                 2. กิจกรรม : วิเคราะห์ตัวอย่างการทดลองปรับพฤติกรรมที่ได้ผล
                 3. กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายให้กับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 
          Module 5 : ความมีวินัยในการทำงานอย่างมืออาชีพ
                 1. กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายให้กับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลให้องค์กรดีขึ้นฅ
                 2. ความมีระเบียบวินัยในตนเองกับหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร
                 3. 3. Q & A เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปแบบการอบรม
     -  บรรยายหลักการทฤษฎี 30%
     -  ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ 70%
วิทยากร : อาจารย์ ชนะ ธนสาร
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา การบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง 
อาทิเช่น สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / องค์การเภสัชกรรม / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) / บริษัท ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด / บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน)  จำกัด  เป็นต้น
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594  
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา