เปิดแนวโน้มกระแสและโอกาสทางธุรกิจปี 2024 - Business Trend & Opportunities 2024

          โลกธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมถึง ปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ องค์กรในภาคธรุกิจมีความจำเป็นต้องตระหนักรู้และติดตามความเป็นไปในกระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เพื่อให้การดำเนินกิจการสามารถจับกระแสให้สอดรับ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ หรือแม้กระทั่งคาดหวังการใช้กระแสหรือแนวโน้มธุรกิจสู่พัฒนาก้าวนำไปก่อนคู่แข่งทางธุรกิจหรือคู่ค้า
          ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ รวมถึง การจับแนวโน้ม กระแสและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในปี 2024
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม และธุรกิจ (Transition) จาก VUCA สู่ BANI World
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงแนวโน้มของกระแสธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจที่จะเป็นโอกาสของปี 2024 
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึง Growth Mindset สำหรับการปรับตัวและขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปรับและประยุกต์ใช้โอกาสและกระแสธุรกิจกับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่อไป
เนื้อหาหลักสูตร
             •  การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม และธุรกิจ (Transition) จาก VUCA สู่ BANI World 
             •  การปรับตัวของธุรกิจ + กรณีศึกษา
             •  Discussion : ธุรกิจที่ปรับตัว Lecture / Discussion / Case Studies 
             •  Workshop : Change for Chancen 
             •  นำเสนอ Workshop  
             •  สรุปประเด็นแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจ Lecture / Sharing / Workshop
             •  กระแสธุรกิจ 2024
             •  กระแส / แนวโน้มธุรกิจที่เป็นโอกาสของธุรกิจ
             • Growth Mindset เพื่อการปรับตัวและขยายโอกาสทางธุรกิจ Lecture / Discussion and Case Studies 
             • Workshop : Business Opportunities and Department Change from Business Trends 2024
             • ร่วมสรุปประเด็นการเรียนรู้ : Key Takeaway Workshop / Sharing
รูปแบบการอบรม
             •  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
             •  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities)
             •  กรณีศึกษา (Case Study)
วิทยากร : ดร. นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
             •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ (Sales and Marketing, Service, Customer Insight) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักพระราชวัง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / บมจ. ท่าอากาศยานไทย / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
             •  วิทยากรพิเศษ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             •  คอลัมนิสต์ นิตยสาร BrandAge Essential
สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์
065-3916594
email : cs@geniustraining.co.th  หรือ Line OA : @geniustraining
สมัครอบรมสัมมนา