ฝ่ายบุคคล รู้ทัน ลูกจ้างใช้ทริคต่าง ๆ เอาคืนนายจ้าง - Employee (Legal) Tricks 2023

        คดีลูกจ้างนำเสนอ "การเลือกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยอ้อม" (Indirect Discrimination) ลูกจ้างเอาคืนนายจ้างโดยขู่ใช้ "โทษทางอาญา) (จำคุก)
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับนายจ้าง ลูกจ้าง
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      
เนื้อหาหลักสูตร
          1.   กรณีศึกษาจริงตามแนวคา พิพากษาฎีกาลูกจ้างใช้ Tricks ทางกฎหมาย โต้แย้ง + เอาคืนนายจ้าง  
          2.   “วันหยุดพักผ่อนประจำปี” (พักร้อน) การทำงานล่วงเวลา (OT) กับการใช้ Trick ของลูกจ้าง 
          3.   HR รับมือลูกจ้างใช้ Tricks ในช่วงการสมัครงาน และการคัดเลือก (Recruitment & Selection)  
          4.   การทำสัญญาจ้างหลังเกษียณอายุขยายการเกษียณ และการจ่ายค่าชดเชย: Tricks ทางกฎหมายของลูกจ้าง 
          5.   HR ร่างสัญญาจ้าง Non-Competition Agreement สัญญาสละสิทธิเรียกร้อง อย่างไรไม่เสี่ยงกฎหมาย 
          6.   คดีเลิกจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม หนังสือเลิกจ้าง ด่วนเลิกจ้าง : Tricks ของลูกจ้างที่HR ควรรู้ 
          7.   “ลาป่วย” “ลาป่วยเท็จ” “ขาดงาน” กับการใช้ Tricks ทางกฎหมายเล่นงานนายจ้าง HR 
          8.   (กรณีศึกษา) ลูกจ้าง เอาคืนนายจ้าง โดยใช้พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษชนฯ พนักงานตรวจแรงงาน : ผลกระทบภาพลักษณ์องค์กร CSR และ ESG บริษัทนายจ้าง 
          9.   การสร้างภาวะผู้นำด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          10. เทคโนโลยี และเครื่องมือเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          11. แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          12. เลิกจ้างลูกจ้างที่“ทุจริต” (Fraud) : ลูกจ้างใช้Tricks ทางกฎหมาย เอาคืนนายจ้างอย่างไร
รูปแบบการอบรม
     -  บรรยายหลักการทฤษฎี
วิทยากร : ผู้เชียวชาญกฎหมาย คดีร้างแรง และสัญญาจ้าง
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา