การบริหารงานจัดซื้อด้วยหลัก TRIPLE C PURCHASING & SUPPLY

         การบริหารงานจัดซื้อ (P&S Management) มีความสำคัญและจำเป็น ในทุกองค์กรที่มีหน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บ จัดจ่ายและทำลายซากพัสดุหลังการใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากมหาศาล และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรทุกคน ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานขององค์กร รวมทั้ง กฎหมายและข้อปฏิบัติของหน่วยงานนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบด้วยความโปร่งใสและความชัดเจนได้ทุกขั้นตอน ไม่อาจละเลย เพิกเฉยได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งภายในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น วิธีทำงาน การตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของการบริหารงานจัดซื้อและจัดหาหรืองานซึ่งเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ไม่อาจละเลย เพิกเฉย ประมาทโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดลงไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหลักสูตร
           
            •  Triple C Purchasing & Supply (P&S) คืออะไร?

            •  Triple C P&S คลอบคลุมโซ่อุปทานขององค์กรส่วนไหน?

            •  ทำไมผู้นำองค์กรจะต้องสนใจเรื่อง Triple C P&S

            •  บุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Triple C P&S

            •  หน้าที่ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Triple C P&S

            •  การตรวจสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่พบ และการทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 
รูปแบบการอบรม
          •  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) ถาม-ตอบระหว่างผู้เรียนและวิทยากรตลอดการสอน
          •  กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) ส่งเสริมการเสนอ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และประสบการณ์
          •  กรณีศึกษาตัวอย่าง (Case Study)
วิทยากร : อาจารย์ ภิญโญ ธัญวารชร
          •  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และซัพพลายเชน ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิเช่น สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย / บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
          •  อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          •  อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา