Training Course

ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ : Leadership & Management Skill

เพื่อให้คุณและองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กับวิทยการมืออาชีพ พร้อม แชร์ Case ในกระแส ไม่ให้คุณตก Trend
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - Systematic Problem Solving & Decision Making

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
PDCA กับการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน - PDCA with Root Cause Analysis for Long-term Problem Solving and Prevention

เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาเดิม ๆ มักจะเกิดตามมาซ้ำ ๆ ให้เป็นที่กวนใจผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ ในหลักสูตรนี้เราจะร่วมกันพินิจ พิเคราะห์การใช้เครื่องมือ PDCA เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก - Proactive Leadership

ผู้นำหรือหัวหน้าที่มีส่วน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ย่อมทำให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรสืบต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การทำงานเชิงรุกที่ทรงพลัง - The Power of Proactive Working

การทำงานเชิงรุก (Proactive) คือ การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ประกอบด้วยศาสตร์และศิลปะในการทำงานมากมายที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุง พัฒนา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงาน

การจะก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้นนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการบริหารงานที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดการยอมรับ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา