Training Course

งานบริการที่เป็นเลิศ : Service Excellence

หลักสูตรที่ทำให้คุณและองค์กรสามารถบริหารงานบริการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทิศทางและนวัตกรรมยุคใหม่สำหรับงานบริการ - Customer Service Innovation & Trends

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างทักษะบริการแบบ Non-Voice อย่างเหนือชั้น - Strengthen Non-Voice Service Skill

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - Customer Centric Service

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Customer Centric ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย่อมเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจ ในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
บริการอย่างไร...ประทับใจลูกค้า - Satisfied Your Clients by Professional Services

การบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องทำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลูกค้า” ที่เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องส่งมอบการบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึง การรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าและบริการของเรา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ - Excellent Service Plan Strategy

การตอบสนองเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านระบบงานบริการย่างมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา