Training Course

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน
การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยุค 5G - 5G LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง - STRATEGIC PERFORMANCE INVENTORY MANAGEMENT

ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อหนุนเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ - Warehouse Safety Professional Management

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา