Training Course

Online Live : ดิจิทัลเทคโนโลยี Digital Technology

อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ
Online Live : ประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูง - Advanced Excel

Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและเก็บข้อมูลต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Excel ยังมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสร้างและออกแบบงาน อินโฟกราฟิก - Infographic : Create & Design

คนจึงมักจะให้ความสำคัญและความสนใจกับข้อมูลหรือเรื่องราวที่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจไม่นานมาก ดังนั้น การสร้างและนำเสนองานในรูปแบบอินโฟกราฟิกจึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจและยังมีอิทธิพลต่อการสื่อสารข้อมูล ส่งสารสำคัญต่าง ๆ ไปยังลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
360 องศา การตลาดออนไลน์ - DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA 360º

การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา