Training Course

นวัตกรรม LOGISTICS ก้าวสู่ยุค 4.0 - LOGISTICS THAILAND 4.0

วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม ABC “ACTIVITY-BASED COSTING”

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ หากเราสามารถจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จากปัจจัยต่างๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
P O L C เทคนิคการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้องค์กร

POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านไ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Online Live : การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน - CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM)

CEM ที่ดีควรสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และออกแบบการให้การบริการในทุกๆ จุดสัมผัส (Touch Point) เป็นเชิงบวกกับองค์กรเพื่อสะสมเป็นองค์รวมแห่งประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกันระหว่างลูกค้ากับองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Online Live : การขายเชิงกลยุทธ์ 4.0 - Strategic Selling 4.0

การเข้าใจความสำคัญและความแตกต่างของการขายและการตลาด แนวทางการขายสมัยใหม่ การแบ่งประเภทของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการขาย รวมถึง เทคนิคการสร้างกลยุทธ์การขาย เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักขายซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Online Live : MARKETING FOR NON-MARKETER

การเรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่และแนวคิดแบบนักการตลาดจะช่วยให้บุคลากรให้แผนกอื่น ๆ เข้าใจการทำงานและประสานงานร่วมกันกับแผนกการตลาดได้อย่างดีและราบรื่นยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ไคเซน เพื่อลดความสิ้นเปลืองและสร้างความปลอดภัยในการผลิต - Kaizen For Waste Reduction and Work Safety

ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื้อ - EMAIL WRITING FOR PURCHASING

งานจัดซื้อต้องมีทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานตามสายงาน เกิดความสัมฤทธิ์ผลและความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา