Training Course

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด
ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร - STORY TELLING FOR LEADERSHIP

เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารที่ทรงพลังแบบผู้นำยุคใหม่ - Powerful and Assertive Communication for Leaders

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสำคัญในองค์กร (Key Person) จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างมาก สื่อสารของผู้นำมีผลอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และผลการทำงานของทีมงาน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือลูกค้าช่องทาง Voice และ Non-Voice แบบมืออาชีพ - Handle Customer on Voice and Non-Voice Channel as Professional

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม - High Performance Communication & Teamwork

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานและองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเสนอหรือบอกกล่าวเจตนาที่ตนเองต้องการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อการสื่อสารที่ส่งออกไปยังผู้รับหรือทีมงานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื้อ - EMAIL WRITING FOR PURCHASING

งานจัดซื้อต้องมีทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานตามสายงาน เกิดความสัมฤทธิ์ผลและความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ - English Email Communication for Customer Service

การสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับพลังแห่งความประทับใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า - Smart Non-voice Communication in Customer Service

เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ - English Business Letter Writing Guidance

โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสาร E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ - Smart E-mail  Communication

E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ องค์กร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นสละสลวยและมีความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา