การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงาน

          การจะก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้นนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการบริหารงานที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดการยอมรับ สามารถผลักดันให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพควบคู่กันไป
          ดังนั้น ในแนวคิดการบริหารงานของนักบริหารสมัยใหม่ จึงมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นำหรือ TALENT ให้สามารถประยุกต์แนวคิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาคนและพัฒนางาน ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นจูงใจเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เหมาะสมกับภาวะผู้นำ
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคต่างๆ ในการกระตุ้นจูงใจและใช้บุคคลอื่นให้ทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและสามารถชนะใจคนได้
          4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
1.  ความสำคัญของผู้นำยุค สำหรับศตวรรษที่ 21
          2.  ค้นพบศักยภาพด้านภาวะผู้นำของตัวเอง
          3.  ทัศนคติด้านภาวะผู้นำของคุณเป็นอย่างไร
          4.  อะไรเป็นตัวฉุดรั้งด้านภาวะผู้นำของคุณ ?
          5.  ความสำคัญของผู้นำ
          6.  ผู้นำคือใคร ****กิจกรรม “รู้เขา  รู้เรา” ผู้นำ 4 ทิศ “ DISC”****
          7.  คุณสมบัติและขีดความสามารถหรือสมรรถนะของผู้นำ
          8.  บทบาทผู้นำคุณสมบัติผู้นำ 360 องศา Management Function
               POLC : การวางแผน Planning     /       การจัดโครงสร้างองค์กร Organizing
                            การเป็นผู้นำ Leading     /       การควบคุม และติดตาม Control        
          9.  การสร้าง เป้าหมาย (SMART Goal) และ Workshop การจัดทำเป้าหมายในการทำงาน
          10.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
          11.  บทบาทของหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
                •  รู้จัก ลูกน้อง 4 ประเภท
          12.  ผู้นำกับการสอนงาน Coaching Techniques
          13.  Workshop : ฝึกปฏิบัติ การสอนงาน ลูกน้อง 4 ประเภท
          14.  บทบาทผู้นำกับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจสู่ความสำเร็จของทีม
          15.  Workshop:  “ NASA” ฝึกทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจ
          16. ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และแนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงาน (The Discipline of Self Development & Team Building)
          17.  ทีมเวิร์ค......ทีมในฝัน
                •  ภาพลักษณ์ของทีมงาน
                •  ​ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมองค์ประกอบสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
รูปแบบการอบรม
     •  การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
     •  Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
     •  กิจกรรม : กระตุ้นพฤติกรรมการกล้าแสดงออกเชิงบวก
วิทยากร : อาจารย์ ลินนภัสร์  ฐาปกรวงศ์
          ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน) / บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) / บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม / บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) /  เป็นต้น
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา