Training Course

การจัดการสายงานการผลิตเพื่อความสำเร็จ : Line Production Achievement

P O L C เทคนิคการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้องค์กร

POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
5ส เพื่อการจัด Visual Control

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
8 เปลี่ยน เพื่อการลดต้นทุนโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม - Waste Minimization and Cost Reduction

การลดต้นทุนการผลิตและการประกอบการที่สามารถทำได้โดยตัวองค์กรเอง สะดวกและเสียเวลาน้อยกว่า เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC7 Tools

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การลดของเสียให้ได้ KPI ด้วยเทคนิค “ของเสียเป็นศูนย์” - Towards Achieving Zero Defect

การทำให้ของเสียเป็นศูนย์ก็จะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง แน่นอน เราอาจจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในสายการผลิตไม่ได้ แต่เราทำให้มันลดลงได้ ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนั่นเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา