การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน - LEAN-GREEN & PROFITABLE THROUGH SUPPLY CHAIN

          ในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างใหม่และการแข่งขันในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพยายามลดช่วงเวลาที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รักษาระดับสินค้าคงคลังระดับ ความแม่นยาในการประมาณยอดขายและการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคมีความล่าช้าและเกิดความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอด ห่วงโซ่อุปทาน 
        ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโลจิสติกส์แบบลีนซึ่งให้มุมมองที่กว้างและลึกกว่าแนวคิดโลจิสติกส์แบบเดิม ๆ เพื่อเพิ่มผล ผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้าขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่าด้วย รวมถึง การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่างๆ หรือการเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันในตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริหารงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
เนื้อหาหลักสูตร
          1.ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics และ Supply Chain Management
               •  ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
               •  ส่วนประกอบโลจิสติกส์
          2. พื้นฐานและความหมายของลีน
               •  ประวัติศาสตร์และความหมายของลีน
               •  การผลิตแบบทั่วไปและการผลิตแบบลีน
               •  ห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน
               •  ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการลีนโลจิสติกส์
          3. การเพิ่มผลผลิตและการคิดแบบลีน - Productivity & Lean Thinking
               •  การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน (ที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า)
               •  ความสูญเสียและอุปสรรคของการลดความสูญเสีย
               •  หลักการและชั้นตอนลด Waste เชิงปฏิบัติ
          4. 7 Wastes และ 8th Wastes
               •  ต้นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสีย
               •  Case Study : High Value & Low Cost
          5. Lean Manufacturing
               •  แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน - 5 Leans Principles
               •  สรุปบัญญัติ 10 ประการ ของลีน
          6. Lean Enterprise ปัจจัยมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
              •  ความหมายของ Lean Enterprise
              •  แนวคิดขององค์กรลีน 
              •  เสาหลักสำหรับองค์กรแห่งลีน 
              •  เป้าหมายและผลลัพธ์ของ Lean Enterprise
          7.เครื่องมือและเทคนิคของลีน - Lean Tools & Techniques
              •   JIT : Just-in-Time
              •   EOQ Mode
              •   ROP Model
              •   Kanban System
              •   VMI
              •   Takt time : การกำหนดจังหวะการผลิต
              •  Jidoka
              •   Poka-Yoke : การป้องกันความผิดพลาด
              •   Kaizen : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
              •   P-D-C-A Cycle
              •   Visual Control : การควบคุมด้วยสายตา
              •   Six Sigma
              •   TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
              •   เหตุผลที่ทำให้กระบวนการลีนล้มเหลว (Reasons Lean Fails)
          8. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว - Green Supply Chain Management 
              •   นิเวศน์อุตสาหกรรม – Industrial Ecology
              •   กิจกรรมของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (GSCM)
              •   แนวคิด – Maersk
              •   แนวทางหลัก 6 ส่วน
              •   แนวคิด – Toyota
              •   แนวคิด – OEM Factory
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน, คลังสินค้า, นำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า
   และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                      อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน 
ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ รวมทั้ง ด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO 
​ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
•  อดีต Assistant GM Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
•  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
- บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา