ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก - Proactive Leadership

          จากยุคสมัยและโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานและธุรกิจในทุกแวดวงการ หลาย ๆ องค์กรจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์องค์กรและส่งเสริมทักษะผู้นำองค์กรโดยเฉพาะผู้นำในระดับหัวหน้างาน ให้มีทักษะการวางแผนงาน การมีเป้าหมายในชีวิตการงานที่ชัดเจนขึ้น  มีทักษะและภาวะผู้นำ ตลอดจนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เมื่อผู้นำองค์กรได้ทำงานเชิงรุก ย่อมทำให้องค์กรสามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง
          ดังนั้น การจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งมอบองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการร่วมระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรเชิงรุกตลอดจนร่วมกันสร้างแนวทางและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนงาน การดำเนินงานตามแผนการ การดำเนินชีวิตทุกด้านให้อยู่ในเป้าหมายของชีวิต การเสริมทักษะและภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะผู้นำหรือหัวหน้าที่มีส่วน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ย่อมทำให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรสืบต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการเป็นหัวหน้างานและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เชิงรุกได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
          2.  เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ดีจนสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
          3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธาภพ
          4.  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในเป็นหัวหน้างานที่ดีให้กับลูกน้องและบุคลากรขององค์กร
          5.  เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและ
ได้ผลสัมฤทธิ์ สูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้
เนื้อหาหลักสูตร
Workshop 1 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
Module 1 : การตระหนักถึงการสร้างเป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิต/ การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานที่ดี
         
•  การสร้างเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการทำงาน
          •  ผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
          •  วงจรการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
          •  แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
          •  ความหมาย/ความสำคัญและคุณสมบัติของผู้นำ
          •  หลักและการเป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพ
          •  หัวหน้างานแบบ “ครอบจักรวาล” และหัวหน้างานแบบ “เฉพาะเจาะจง”

Module 2 : ผู้นำ/หัวหน้างานกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
         
•  ทบทวนพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
          •  ผู้นำ/หัวหน้างานกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร

Module 3 :  การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสำหรับตำแหน่งหัวหน้าและการสร้างภาวะผู้นำ
          •  ทัศนคติภาวะผู้นำ                                                               •  การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก
          •  มิติของทัศนคติที่ต้องเรียนรู้
          4.  เทคนิควิธีการแปรคนรอบข้างเป็น “พลังสร้างทัศนคติเชิงบวก”

Workshop 2 : เกม – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
Module 4 : ปัจจัยที่มีอิทธิผลในการสร้างหัวหน้างานให้เป็นผู้นำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

          •  ขีดแห่งความสามารถ                                                          •   ขีดแห่งความเชื่อ
          •   ขีดแห่งการเป็นนักลงมือปฏิบัติ

Module 5 : หลุมพรางที่ผู้นำต้องระวัง
          •  ข้ออ้างเรื่องสุขภาพ                                                             •   ข้ออ้างเรือความฉลาด
          •  ข้ออ้างเรื่องอายุ                                                                  •   ข้ออ้างเรื่องโชคชะตา

Workshop 3 : การระดมสมอง, การแสดงบทบาทสมมติ
Module 6: การส่งเสริมทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาสำหรับผู้นำเชิงรุก

          •  การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                      •  การติดตามและประเมินผลงาน
          •  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา                                    •  แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารเวลา
          •  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Module 7 : เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการครองใจคน  ตน งาน
          •  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                   •  ศิลปะการครองใจคน ตน งาน

Module 8  เทคนิคการบริหารงานสู่ความสำเร็จและการสร้างรูปแบบ (model) ของภาวะผู้นำ พฤติกรรมผู้นำเชิงรุก
          •  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำเชิงรุก                        •  การพัฒนาที่ยั่งยืน/หลักความเชื่อ
          •  การสร้างรูปแบบ (Model) ของภาวะผู้นำ  พฤติกรรมผู้นำเชิงรุก

Workshop 4 : การนำเสนอรูปแบบของภาวะผู้นำ พฤติกรรมผู้นำเชิงรุก
          •  ผู้เข้าอบรมนำเสนอรูปแบบ (model) ที่สร้างขึ้น                      •  สรุปโมเดลภาวะผู้นำ พฤติกรรมผู้นำเชิงรุกขององค์กร
          •  วิทยากรให้คำแนะนำ                                                          •  ทบทวน-ถามตอบและปิดการฝึกอบรม
รูปแบบการอบรม
     •  ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%
     •  การบรรยาย-สาธิต / ระดมสมอง  / เกมประกอบหลักสูตร
     •  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากร : ดร. พัชรี แช่มช้อย
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     •  อดีตผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
     •  อดีตผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา