นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์


นำเข้าสินค้าจากจีน หนึ่งในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หรือธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP)

เป็นลักษณะของการให้บริการจัดการงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ โดยจะเป็นกิจกรรมที่ให้บริการอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกิจกรรมหลักคือการขนส่ง คลังสินค้า และการจัดการข้อมูล

         ปัจจุบันโลจิสติกส์มีการส่งผ่านข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และ IoTs มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 PL ดังนี้

         1. 1PL (First Party Logistics) หมายถึง องค์กรหรือธุรกิจ เป็นผู้ทำกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและทำการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง  

          2. 2PL (Second Party Logistics) หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทางอากาศ (เครื่องบิน) ทางน้ำ (เรือบรรทุก) ทางบก (รถบรรทุก) หรือทางรถไฟ ในการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทางหรือจุดกระจายสินค้า  เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบ 1PL ตลอดกระบวนการนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จึงนิยมใช้บริการกับผู้ให้บริการขนส่งโดยเฉพาะ

          3. 3PL (Third Party Logistics) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน (Outsource) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า บริการด้านการเงิน รวมถึงด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละรูปแบบของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ได้แก่ บริษัท Shipping Agency หรือ Freight Forwarder ต่างๆ โดยที่ผู้ใช้บริการนำเข้ากับบริษัทไม่ต้องเดินเรื่องด้วยตนเอง เพียงลงทะเบียนและชำระเงินในระบบออนไลน์ก็สามารถรอรับสินค้าที่ปลายทางได้ทันที

         4. 4PL (Fourth Party Logistics) คือ ผู้ให้บริการปรึกษาหรือประสานแนวทางการใช้โลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าในการเลือก 3PL โดยมีการเพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนาเครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

          5. 5PL (Fifth Party Logistics) เป็นธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการ e-Business Market โดยจะเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 5PL นั้นพัฒนามาจากความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน จนเกิดเป็นรูปแบบของกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร

           อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้น มีการแข่งขันกันทั้งระบบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าข้ามชาติ อาทิ การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตนเอง รวมทั้งเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา: logisticafe.commis.it.kmutnb.ac.th