VIRTUAL TRAINING : เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

         สัมพันธภาพในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นขององค์กร กล่าวคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจที่มีต่อกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และทีมบริหารกับพนักงาน แต่ด้วยภาวะเร่งรีบของงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้สัมพันธภาพเหล่านี้ลดน้อยถอยลงไปได้ ปัญหาที่ตามมาคือ การพูดกันน้อยลง เข้าใจกันน้อยลง ขัดแย้งกันมากขึ้นหรือต่างคนต่างทำงานทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานอาจลดน้อยลง
          ดังนั้นหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม” จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะช่วยพัฒนาทีมงานขององค์กรในด้านความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจยอมรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการ ให้เกียรติ รับฟัง ด้วยเหตุผล และเคารพการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน 
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการสื่อสารและการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง กล้าเปลี่ยนแปลงเผชิญกับท้าทายต่อเป้าหมายในอนาคต
เนื้อหาหลักสูตร

                กิจกรรมละลายพฤติกรรม
                           • กิจกรรม 8 ช่องรู้ใจ
                           • กิจกรรมเรียกพลังทีมด้วยพลังคุณ “เปิดตัว เปิดใจ”
                Session 1 :  ค้นพบศักยภาพด้านภาวะผู้นำของตัวเอง  
                           • อะไรเป็นตัวฉุดรั้งศักยภาพของคุณ?
                           • ก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวคุณ
​                           • VDO
​                  Session 2 :  ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และแนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงาน (The Discipline of Self Development & Team Building) ทีมเวิร์ค......ทีมในฝัน
                           • ภาพลักษณ์ของทีมงาน
​                           • ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
​                           • องค์ประกอบสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
​                   Session 3 :  เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนในการทำงานร่วมกัน
                           • การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
                           • Workshop : The Cut
                           • คุณสมบัติของทีมงานคุณภาพ (Excellent Teamwork)
                    Session 4 :  องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค (Team Work)
                           • การสื่อสารและเปิดใจยอมรับและให้เกียรติ เพื่อนร่วมงาน 
                           • การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
                           • เทคนิคการขจัดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
                           • Workshop : The Color Living ทุกปัญหามีทางแก้ไขสำเร็จไปด้วยกัน
                           • สรุปประเด็นการเรียนรู้

รูปแบบการอบรม
          •  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
          •  ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ (ระยะเวลาปรับได้ตามที่บริษัท ฯ ต้องการ)
          •  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
          •  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
          •  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง
วิทยากร : อาจารย์ ลินนภัสร์  ฐาปกรวงศ์
          •  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน) / บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) / บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม / บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) /  เป็นต้น
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา