VIRTUAL TRAINING : การจัดการความรู้สำหรับหัวหน้างาน Knowledge Management for Supervisor

          ผู้นำ หรือหัวหน้างาน / Supervisor มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ซึ่งการบริหารจัดการ “องค์ความรู้” ซึ่งมีอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงาน ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมกันถอดรหัส “ความสำเร็จ” จากผลลัพธ์ของงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและการ “ถอดบทเรียน” จากงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นั้นว่าเกิดจากอะไร เพื่อที่ให้บุคลากร และทีมงานต่าง ๆ ขององค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น “หัวใจ” ของการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการนำเสนองานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเตรียมการ จนจบการนำเสนองาน
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับความตื่นเต้นและจัดการคำถามระหว่างการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการนำเสนองาน ผ่านกิจกรรมการนำเสนอภายใต้เวลาที่จำกัด พร้อมทั้ง ได้ฝึกปฏิบัติและรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะรายบุคคล เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรต่อไป
เนื้อหาหลักสูตร
             Module 1 : Change Mindset 
                 • Check in: เป้าหมายการเรียนรู้ในวันนี้
                 • Knowledge Management (KM) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร
                    - ประโยชน์ของ KM กับ Business Value Chain / ทุกกระบวนการในองค์กร มี KM อยู่เสมอ
                    - องค์ความรู้ที่สำคัญ ที่ทำให้องค์กร อยู่ได้ ได้เปรียบในการแข่งขัน และการบรรลุพันธกิจ 
                    - การเชื่อมโยงการจัดการความรู้ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร
                    - การจัดการความรู้ (KM) ช่วยให้เราปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้นได้อย่างไร
                 • องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้ (People – Technology - Knowledge Process)ร
                    - องค์ประกอบของความรู้ (Knowledge + Skills + Experience + Information)
                    - ความรู้ที่อยู่ในคน (Tacit Knowledge) / ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
                 • วงจรการเปลี่ยนแปลงความรู้ (SECI Model) 
                    - การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) – สร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
                    - การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) – แปลงความรู้จากตัวคนสู่ความรู้แบบเป็นรูปธรรม
                    - การผสมผสานความรู้ (Combination) – รวบรวม และจัดหมวดหมู่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง เพื่อการเข้าถึง
                    - การผนึกความรู้ในตน (Internalization) -นำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดต่อไป
                 • 7 Steps ในกระบวนการจัดการความรู้
                 • บทบาทของบุคลากร แต่ละระดับในการบริหารจัดการความรู้
                    - ผู้บริหาร / Supervisor และพนักงานทั่วทั้งองค์กร
                    - KM Facilitators ต้องเป็น “คนที่ใช่” และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
                • ความสำคัญ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Community of Practices: COP
             Module 2 : Develop Skill Set
                • Workshop ค้นหาองค์ความรู้ที่สำคัญ ที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน และบรรลุพันธกิจองค์กร
                • Workshop ถอดรหัสความรู้ จากกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ สู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
                   - ผลงานที่บรรลุเป้าหมาย (Good or Best Practice Sharing)
                • ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (Lesson Learned)
                • บทบาทหัวหน้างาน กับการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
             Module 3: Design ecosystems to support
                • ระบบ และกระบวนการกระตุ้น และจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 
                • Workshop ค้นหา “พฤติกรรม” ในการสร้างเสริมการจัดการความรู้
             Summary
                • บทสรุป และตอบข้อซักถาม
                • Checkout: สรุปการเรียนรู้ และขยายผล (After Action Review: AAR)
รูปแบบการอบรม
            •  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
             •  ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ (ระยะเวลาปรับได้ตามที่บริษัทท่านต้องการ)
             •  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
             •  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง 
             •  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง
วิทยากร : อาจารย์ ธวัชชัย แสงห้าว
            •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร การบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม / สำนักงานประกันสังคม / SCG / Big C / Loxley / Thai Plastic / Mitsubishi / PTT / KTB / Nissan
            •  ที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT), รองประธานฯ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (Foundation for Integrated Human Development Center : iHDC), รองประธานฯ สมาคม Association of Professional Coach of Thailand : APC
สนใจอบรมรูปแบบ Virtual / Online Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th  หรือ Line OA : @geniustraining
สมัครอบรมสัมมนา