Virtual Training : How to Successfully Analyse and Approach your Customers Right from the First Time

          ในการติดต่อเชิงธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Face-to-Face หรือ แบบ Virtual การสร้างความประทับใจและเข้าถึงลูกค้าในการพบกันครั้งแรก เป็นสิ่งที่พนักงานขายหรือทีมงานที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการคาดหวังไว้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราก็สามารถตระเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งส่วนของตนเองและคู่ค้า เช่น ข้อมูลของสินค้าและบริการ ศึกษาข้อมูลบริษัทคู่ค้าและอื่น ๆ ในเบื้องต้น หากเราเพิ่มเติมความใส่ใจในลูกค้าที่คู่สนทนาโดยการสังเกตจากพฤติกรรม ลักษณะการสนทนา รวมทั้ง องค์ประกอบอื่น ๆ ได้ การพบปะกันแบบรู้เขา (คู่ค้า) และรู้เรา น่าจะสามารถช่วยให้การสนทนาหรือนำเสนอทางธรุกิจเต็มไปด้วยความมั่นและสร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์ได้ ทั้งในด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ วิธีคิด ความเชื่อ 
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ตนเองในมิติต่างๆ  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการสนทนา การเปิดการขาย การบริการ เพื่อการเข้าถึง (Approach) ลูกค้าสมัยใหม่ได้อย่างมืออาชีพ 
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาพัฒนาแนวทางการ / วิธีการเข้าถึง (Approach) ได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ธรรมเนียม / มารยาท ที่เหมาะสม เพื่อการสร้างความประทับใจแรกพบ และความประทับใจตลอดช่วงเวลาในการเป็นลูกค้า
เนื้อหาหลักสูตร
             •  แนะนำหลักสูตร
             •  การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าสมัยใหม่ในธุรกิจต่างๆ โดยภาพรวม และกรณีศึกษา
             •  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ จิตวิทยา (AIO) + ความเชื่อ ค่านิยม  ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ องค์กรศาสตร์ (Firmographic) 
            Workshop 1 : Customer Changes 
            •  การประเมินลูกค้าด้วยการสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสนทนา บุคลิกภาพ การตอบ การพูด ฯลฯ + Discussion 
            •  การประเมินความต้องการของลูกค้าด้วย Customer Journey 
            •  การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ด้วย Functional & Emotional Value 
            Workshop 2 : Expected Functional VS Emotional Value และเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับและ ทีมขาย 
            •  การประเมินตนเอง ทั้งในด้านบุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดควรพัฒนา + Discussion
            •  การเข้าหาลูกค้าที่สร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยบุคลิกภาพที่ดี การสนทนาที่มีความเหมาะสม และสร้างความมั่นใจ น่าเชื่อถือ ทั้งการพบกับลูกค้าทั้ง Offline (Face-to-face)  และ Online (Virtual)
            • แนวทางการบริหารจัดการอารมณ์ของลูกค้า และการผสานประโยชน์ เพื่อการสนทนาอย่างน่าประทับใจ และการสร้างความน่าเชื่อถือ 
            Workshop 3 แนวทางการสร้างความประทับใจในแต่ละช่วง Customer Journey ของลูกค้า  
            • ร่วมสรุปประเด็นการเรียนรู้ : Key Takeaway Sharing 
รูปแบบการอบรม
             •  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
             •  ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ (ระยะเวลาปรับได้ตามที่บริษัทท่านต้องการ)
             •  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
             •  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
             •  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง
วิทยากร : อาจารย์ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
             •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ (Sales and Marketing, Service, Customer Insight) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักพระราชวัง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / บมจ. ท่าอากาศยานไทย / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
             •  วิทยากรพิเศษ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             •  คอลัมนิสต์ นิตยสาร BrandAge Essential
สนใจอบรมรูปแบบ Virtual / Online Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th  หรือ Line OA : @geniustraining
สมัครอบรมสัมมนา