Virtual Training : ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

            การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ แต่การแก้ปัญหาเราอาจจะวิธีการเดิมไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเป็นตัวแปรของปัญหา
            ดังนั้น หากเราตระหนักและเตรียมตัวในงานการทำงานแต่ละวันด้วยการวางแผนงาน การจัดลำดับความสำคัญที่ดีและเหมาะสมไว้ตั้งแต่ต้น ทำให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กรณีที่ต้องพบกับปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการทำงานก็จะเป็นปัญหาที่เบาบาง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราแก้ได้เร็วขึ้น ปัญหาใหม่ที่พบสามารถแก้ไข โดยใช้ทักษะและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนและการจัดลำดับความสำคัญของงาน รวมทั้ง สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหาไปปรับประยุกต์ใช้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร

          Module 1 : การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
               1. กิจกรรม : ระบุปัญหาในการทำงานของคุณ
               2. กิจกรรม : วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร และ ความเร่งด่วน
               3. นิยามของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
               4. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
                    • สรุปข้อมูล 
                        - 5W1H เครื่องมือพื้นฐาน
                        - กิจกรรม : ฝึกสรุปข้อมูลด้วย 5W1H
                    • หาสาเหตุด้วย Why Why Analysis
                        - กิจกรรม : หาสาเหตุด้วย Why Why Analysis
                        - กรณีศึกษา : เกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา
                   • แก้ปัญหา
                        - การหาแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ด้วย SCAMPER
                            กรณีศึกษา : SCAMPER
                             กิจกรรม : คิดวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่
                       - กิจกรรม : พิจารณาผลกระทบ VS. ความยากง่าย
                           กิจกรรม : ประเมินวิธีการแก้ วิธีใดเหมาะสม
               5. กิจกรรม : ฝึกแก้ปัญหา 3 ขั้นตอน จากสถานการณ์จริง
         Module 2 : การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
               1. กรณีศึกษา : Jar of Life     
               2. การจัดลำดับความสำคัญ  
                   • Q1 งานสำคัญ เร่งด่วน
                   • Q2 งานสำคัญ ไม่เร่งด่วน
                   • Q3 งานไม่สำคัญ เร่งด่วน
                   • Q4 งานไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน
              3. กิจกรรม : ประเมินทักษะการจัดลำดับความสำคัญของตนเอง
              4. กิจกรรม : ฝึกจัดลำดับความสำคัญในงานระดับโครงการ
              5. กิจกรรม : ฝึกจัดลำดับความสำคัญในงานความรับผิดชอบของตนเอง
              6. เราจะทำอย่างไรกับงาน Q1 – Q4 
              7. การวางแผนทำงานประจำวัน
                   • กิจกรรม : ฝึกการทำ To Do List

รูปแบบการอบรม

•  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
•  ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ (ระยะเวลาปรับได้ตามที่บริษัทท่านต้องการ)
•  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
•  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
•  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง

วิทยากร : ดร. จอมพล  จีบภิญโญ
•  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย
•  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา