VIRTUAL TRAINING : การใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับการบริการ - Applied Digital Marketing for Sales & Service Excellence

          การตลาดสมัยใหม่เป็นการตลาดยุคดิจิทัล Digital Marketing การพลิกรูปแบบการตลาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ การสร้างทีมขายและการตลาดให้แข็งแกร่งต้องอาศัย การเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะการขายเพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการขายให้กับลูกทีม การวิเคราะห์ตลาด คู่แข่งขัน และลูกค้าเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง การศึกษากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ในมิติต่าง ๆ และการตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0
         หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเข้าใจแนวคิดทางการตลาดและการขาย พร้อมรูปแบบการใช้เครื่องมือยุค Digital Marketing ที่เหมาะสมธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพลของ Digital Marketing สำหรับสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งในเชิงการขายและการบริการลูกค้า
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำ Digital Marketing ที่เหมาะกับธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคการโน้มน้าวใจกลุ่มลูกค้า Low Tech ให้เปิดใจกับช่องทางการให้บริการผ่าน Digital Platform/Channel. 
เนื้อหาหลักสูตร
         1. แนะนำหลักสูตร
         2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Trends)
         3. แนวโน้ม กระแส และกลยุทธ์ทางการขาย การบริการ / การสร้างประสบการณ์สมัยใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน และกรณีศึกษา
         4. รูปแบบการใช้เครื่องมือ Digital Marketing ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจอื่น ๆ และการประยุกต์สำหรับธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
         5. เทคนิคการเปิดใจ และการโน้มน้าวใจลูกค้าในการใช้บริการ Digital Marketing & Service
         6. สรุปประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Key takeaway)
รูปแบบการอบรม
•  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
•  ระยะเวลาอบรม 3-4 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้
•  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
•  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
•  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง
วิทยากร : อาจารย์ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ (Sales and Marketing, Service, Customer Insight) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักพระราชวัง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / บมจ. ท่าอากาศยานไทย / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
•  วิทยากรพิเศษ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  คอลัมนิสต์ นิตยสาร BrandAge Essential
สนใจอบรมรูปแบบ Virtual / Online Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th 
 หรือ Line OA : @geniustraining
สมัครอบรมสัมมนา