ทักษะความเป็นมืออาชีพในงานโลจิสติกส์ - PROFESSIONAL SKILL FOR LOGISTICS BUSINESS

     จากเปอร์เซ็นต์การแข่งขันในตลาดโลกทำให้หลาย ๆ ธุรกิจมีการตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์มีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ และเปลี่ยนแผนธุรกิจเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค และลดขั้นตอนบางอย่างในการทำงาน เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยการประหยัดต้นทุนและตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้บริษัทอยู่รอด และมีแนวโน้มว่าจะมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
     การพัฒนาบุลคลากรทางด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพแล้ว การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความคิดก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการทาง ด้านโลจิสติกส์ด้วย คนเก่งสร้างไม่ยาก แต่คนดีนั้นหายาก เพราะเป็นคุณลักษณะที่สอนกันไม่ได้  ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์นอกจากการวางแผนทางธุรกิจแล้ว ยังต้องวางแผนด้านบุคลากรเพื่อเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศด้วย
     การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ทักษะที่พนักงานกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ควรรู้และเข้าใจ โดยเน้นเรื่องของทักษะองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการวางแผน ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารการเงิน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจในลักษณะองค์รวมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และยิ่งไปกว่านั้นมีความสามารถในการสื่อสาร
เนื้อหาหลักสูตร
          1. ภาพรวมและองค์ประกอบของงานโลจิสติกส์
          2. ทักษะสำคัญเพื่อความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
          3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและภาษาต่างประเทศ (Managing client relationships)
               •  ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในงานโลจิสติกส์                                •  คำศัพท์เฉพาะสายงานที่จำเป็นต้องรู้
               •  รู้เขา รู้เรา วัฒนธรรมการทำงานของลูกค้าในและต่างประเทศ
          4. ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนและผู้ฟังที่ดี (Effective communication)
          5. การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost control)
               •  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง
               •  การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม (Activity Based Costing)
               •  ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์
               •  กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่ง
          6. ความสามารถในการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Ability to plan)
               •  ทำไม KPI จึงไม่สำเร็จ                                                      •  กิจกรรมจัดตั้ง OKR สำหรับงานโลจิสติกส์
          7. การจัดการด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial management and IT knowledge)
               •  10 เทคโนโลยี กับ Smart Automation ด้วย IOT (Internet of Thing)
          8.  ความสามารถในการแก้ปัญหาและช่างสังเกต (Problem-solving ability)
          9.  การมีทัศนคติเชิงบวกและการชอบการเปลี่ยนแปลง (Attitude and Changing)
          10.  แรงจูงใจภายในตนเอง (Self-motivation)
          11.  คุณสมบัติเชิงบุคลิกภาพที่เน้นการมีคุณธรรมนำใจ (Personal integrity)
          12.  สรุปตลาดการค้าในอนาคต ใครจะอยู่หรือไป
               •  ภายใต้ข้อกำหนด AEC                                                     •  ประเทศจีน ประเทศที่ห้ามมองข้าม
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน, คลังสินค้า, นำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า
   และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                      อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน 
ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ รวมทั้ง ด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO 
​ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
•  อดีต Assistant GM Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
•  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
- บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- ถามตอบสด แลกเปลี่ยนความคิด กับ วิทยากร
- แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา   /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา