การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนที่นักจัดซื้อต้องรู้ - PRICE & COST ANALYSIS FOR PURCHASER

         เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างส่วนใหญ่ขององค์กรมักจะใช้การเปรียบเทียบราคาซื้อขายหรือราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการที่ต้องการซื้อ ว่า ราคาไหนต่ำที่สุดหรือดีที่สุดจากการเปรียบกับราคาทั้งหมดซึ่งผู้ขาย ผู้รับเหมาหลายรายได้เสนอเข้ามา เจ้าหน้าที่จัดซื้อส่วนมากไม่ได้ทำการวิเคราะห์ว่า ทำไม เมื่อไหร่  ผู้ขายจึงได้เสนอราคานั้นมาให้ และไม่ได้เก็บข้อมูลของราคาที่ซื้อเป็นประจำจากผู้ขายแต่ละรายมาวิเคราะห์ว่าทำไม เมื่อไหร่ ผู้ขายปรับราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง เป็นการซื้อขายแบบตามน้ำ เชิงรับ ตามที่ผู้ขายเสนอเข้ามา
         หลักสูตรนี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ครบเครื่อง ทั้งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ราคาและต้นทุนที่นักจัดซื้อจะต้องรู้ พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องราคาและต้นทุนของสินค้าและงานบริการที่องค์กรซื้อเป็นประจำและครั้งคราว แบบเป็นคนขายเสียเอง
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ชนิดและประเภทของราคาและต้นทุนที่ผู้ขายเลือกใช้
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาจุดประสงค์การตั้งราคา โครงสร้างของราคาและต้นทุน เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อจากข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เชิงลึกโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุม
          4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถหาโอกาสในการเจรจาต่อรอง ปรับลดราคาอย่างมีเหตุผลที่ผู้ขายสามารถรับได้ จนบรรลุข้อตกลงการซื้อขายในที่สุดอย่างมืออาชีพ
เนื้อหาหลักสูตร
            •  ทำไมการวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเป็นทักษะวิชาชีพที่พนักงานจัดซื้อองค์กรจะต้องมี
            •  การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis) เชิงลึกและเชิงตื้น
            •  Supplier มีหลักการตั้งราคาอย่างไร?
            •  การวิเคราะห์ เมื่อ Supplier เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก
            •  การคำนวณส่วนลด (Discounts)
            •  การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) เชิงลึกและเชิงตื้น
            •  ต้นทุนรวมทั้งหมด (TCO: Total Cost of Ownership)
            •  ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า (Real Unit Cost & Value Added Cost)
            •  ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) คืออะไร? และ ใช้เมื่อไหร่?
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร

• พนักงานฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                            อาจารย์ ภิญโญ ธัญวารชร
•  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และซัพพลายเชน
   ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิเช่น สมาคมบริหารงาน
   จัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย / บริษัท ปตท.สำรวจและ
   ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
   จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
• Group Exercise เพื่อ explore การทำงานของผู้เข้าสัมมนาแต่ละคน
• Interactive Q&A ตลอดการสัมมนา
วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น. 
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,500.00 315.00 - 4,815.00
นิติบุคคล 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา