การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

         การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้า จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานใหม่ โดยการจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป
หากท่านเป็นผู้มีประสบปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าเช่น
          # การจัดเก็บไม่เป็นระบบทาให้ยากต่อการค้นหาสินค้าและตรวจเช็คสินค้า
          # ปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ (Shortage Stock) หรือมีมากเกินไป (Over Stock)
          # สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม          
         ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้
เนื้อหาหลักสูตร
          1. พื้นฐานและความหมายคลังสินค้า
              • คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง                             • ประเภทของคลังสินค้า
              • วัตถุอันตราย 9 ประเภท
         2. ประโยชน์การจัดการคลังสินค้า
             • การจัดการเพื่อลดสินค้าคงคลัง
                  - กำจัดสินค้า Dead Stock                          - ส่งมอบให้ทันเวลา JIT / Kanban
                  - ซื้อปริมาณที่เหมาะสมต่อครั้ง E                 - Lean Warehouse – Pull
                  - ลดระยะเวลาส่งมอบสินค้าของคู่ค้า VMI
             • ปัจจัยที่ใช้ในกำหนดปริมาณของคลังสินค้า
        3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า
        4. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
        5. การออกแบบคลังสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด
             • กลยุทธ์การจัดทำเลที่ตั้งคลังสินค้า                   • การจัดแบ่งพื้นที่ในคลังสินค้า
             • รูปแบบการวางสินค้า                                       • การจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้า
        6. เครื่องมือในคลังสินค้าที่จำเป็น
        7. ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
             • ต้นทุนวัสดุคงคลัง                                          • ต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
             • ต้นทุนด้านการใช้พื้นที่เก็บ                              • ต้นทุนความเสี่ยง
       8. การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า
             • Barcode                                                      • RFID (Radio Frequency Identification)
             • ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน, คลังสินค้า, นำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า
   และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                      อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ รวมทั้ง ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
•  อดีต Assistant GM Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
•  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
- บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- ถามตอบสด แลกเปลี่ยนความคิด กับ วิทยากร
- แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา