การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

         การจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Supply chain concept) การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ระหว่างกัน (Team relationships) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ง
        ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณจริงในวงการโลจิสติกส์ เพื่อท่านสามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เนื้อหาหลักสูตร
          1. การขนส่ง การจัดการและวิวัฒนาการของการขนส่ง 
              - ความหมายและข้อแตกต่างของ Transportation, Logistics และ Supply Chain Management
              - ขอบเขตและหน้าที่การขนส่ง
              - เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง
          2. ทางเลือก (Mode) ของการขนส่ง
              -  การขนส่งทางบก                                                                         - การขนส่งทางน้ำ
              - การขนส่งทางอากาศ                                                                    - การขนส่งทางท่อ
              - รูปแบบของการบริการขนส่ง
          3. ศูนย์การกระจายสินค้า Distribution Center
              - 7 องค์ประกอบหลักของระบบการกระจายสินค้า                         - การจัดการคลังสินค้าประเภท “Cross-Dock” 
              - ลักษณะโครงข่ายของการขนส่งสินค้า                                          - การสร้างโครงข่ายการขนส่ง
          4. 10 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่ง
              - ต้นทุนสาคัญของกานขนส่ง
          5. กลยุทธ์เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่ง
              - การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง                                                      - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาค่าขนส่ง
              - การกาหนดอัตราค่าบริการขนส่ง                                                    - โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง
              - ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง
          6. กลยุทธ์การบริหารการขนส่ง
              - ช่องทางการกระจายสินค้า                                                           - ปัญหาของการขนส่ง
              - หน้าที่ของผู้บริหารการขนส่ง                                                       - การวางแผนการขนส่ง
              - เทคนิคในการกาหนดเส้นทางการขนส่ง
          7. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง
          8. การขนส่งในอนาคตเพื่อ AEC
          9. KPI และ Case Study
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน, คลังสินค้า, นำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า
   และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                      อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน 
ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ รวมทั้ง ด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO 
​ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
•  อดีต Assistant GM Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
•  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
- บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา