หัวหน้างานวิถีใหม่ - New Normal Supervisor

         ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อน อันเป็นผลกระทบจาก COVID19 ซึ่งส่งผลในวงกว้างทั้งในภาพรวมเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวัน เราในฐานะ “ผู้นำ” หน่วยงานขององค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ทั้งในภาพของการดูแลตนเอง ทีมงาน และองค์กร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าว ไปได้อย่างปลอดภัย อยู่รอด และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ ได้เข้าใจ New Normal วิถีปกติใหม่ ของสังคม และผลกระทบต่อลูกค้า องค์กรและตัวเรา
          2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทของ “ผู้นำ” ในการนำทีม พัฒนางาน เพื่อบรรลุภารกิจในยุค New Normal
          3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ สามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อบรรลุภารกิจในยุค New Normal ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
เนื้อหาหลักสูตร
          Part 1: เรียนรู้ เข้าใจ New Normal
            •  New Normal (วิถีปกติใหม่) คืออะไร กระทบต่อใคร อย่างไร
            •  New Normal กับชีวิตประจำวัน
            •  New Normal กับลูกค้า
            •  เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อปรับตัวเข้ากับ New Normal
            •  Workshop ค้นหา “ความรู้” และ “ทักษะ” ที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ในยุค New Normal
          Part 2: บทบาท “ผู้นำ” ในยุค “New Normal”
            •  วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในยุค New Normal
                -  องค์กร และ ลูกค้า ต้องการอะไร เชื่อมโยงกันอย่างไร
                -  เทคนิคการสื่อสารสู่ “ทีมงาน” เพื่อให้เห็นภาพ “เป้าหมาย” เดียวกัน
            •  Workshop กำหนดบทบาทของเรา เพื่อบรรลุภารกิจในการพัฒนา “งาน” และ “ทีมงาน”
                -  นำทีม ด้วยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่ชัดเจน
                -  กำหนด “กิจกรรม” และ “แนวทาง” สู่การบรรลุเป้าหมายนั้น
                   + เราจะทำอะไร เมื่อไหร่ และวัด “ผลสำเร็จ” ในภารกิจนั้นอย่างไร
​                   + เทคนิคการกระตุ้น และติดตาม “ผลงาน” ของทีม
            •  บทสรุปการเรียนรู้ และการขยายผล
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร

• หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้จัดการ / • ผู้บริหารทุกระดับและ
  ทุกหน่วยงานขององค์กร
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                            อาจารย์ ธวัชชัย แสงห้าว
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร
    การบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•  ที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทย
•  รองประธานฯ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
• บรรยายหลักการทฤษฎี 40%
• ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ 60%
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น. 
สถานที่อบรม โThe Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.0% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,500.00 315.00 - 4,815.00
นิติบุคคล 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา