P O L C เทคนิคการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้องค์กร

          เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งในสายงานการผลิตนั้นมีเป้าหมายอีกหลายตัวแปรที่ต้องพิจารณาจัดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบสินค้า (Delivery) ให้ตรงตามกำหนด, สินค้ามีคุณภาพ (Quality) ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ความผิดพลาดในการผลิตและอุบัติเหตุ (Safety) เป็นศูนย์ อีกทั้งยังต้องเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้สูงขึ้น ในขณะที่ควบคุมต้นทุน (Cost) ให้เท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจ (Moral) ให้แก่พนักงาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นต้องมีการจัดการการทำงานที่มีระบบและประสิทธิภาพมากพอ เพราะสายงานการผลิตนั้นการทำงานมักจะทำต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกันไป ถ้าจุดหนึ่งมีปัญหาติดขัดไม่สามารถผลิตได้ ก็จะมีผลกระทบกับการผลิตในจุดต่อไปและจุดอื่น ๆ ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ ดังนั้นถ้าองค์กรใดที่สามารถจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพมากกว่า ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากกว่า
         ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนั้นมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือ POLC ที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการงาน สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการจัดการการทำงานของตนเองได้
          2.  เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติ ให้สามารถหาทางปรับปรุงการจัดการการทำงานและควบคุมให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
          3.  เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และนำเทคนิคการจัดการการทำงาน POLC มาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
เนื้อหาหลักสูตร
          1.  POLC คืออะไร
              •  กรอบการปฏิบัติการของ POLC
          2.  การวางแผน
              •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์                       
              •  การวางแผนเชิงยุทธวิธี
              •  การวางแผนเชิงบริหารจัดการ
          3. การจัดการองค์กร
              •  ความหมายของการจัดการ                   
              •  บทบาทของการจัดการ
              •  กระบวนการจัดการ
          4.  Workshop 1 : สะพานกระดาษ
          5.  
ภาวะความเป็นผู้นำ
              •  ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ความเป็นผู้นำ
              •  บทบาทและหลักการของผู้นำ
              •  การพัฒนาภาวะผู้นำ                           
              •  ยุทธวิธีสำหรับผู้นำ
          6.  Workshop 2 : พิซซ่าของผู้นำ
          7.  
การควบคุม
              •  การติดตามประเมินผล
              •  การวัดประสิทธิภาพการทำงาน
          8.  Workshop 3 : ใส่ไข่หมีลงถ้วย
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
•  ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานของบริหาร
•  ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
•  บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย์ ภินาริน หฤิษธิกรณ์
อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร   
  Engineering Manager in HGA New Product Technology
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
•  การบรรยาย : 40%
•  ฝึกปฏิบัติ workshop และการเสนอผลงานกลุ่ม : 40%
•  กรณีศึกษา : 20%
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-16.00 น.
 
สถานที่อบรม โรงแรม นารายณ์ สีลม
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา