การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม ABC “ACTIVITY-BASED COSTING”

           หลาย ๆ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทราบดีว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ หากเราสามารถจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและมีหลักการที่ถูกต้องจะทำให้ลดข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาของสินค้าและบริการ รวมถึง สามารถวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ในการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
           2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและปัจจัยในการคำนวณต้นทุนแบบ “ABC” Activity-based Costing
           3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบขั้นตอนในการคำนวณต้นทุนและสามารถทำการคำนวณต้นทุนทางโลจิสติกส์ได้
           4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำการการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายงานโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
           5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตร
          1. ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
          2. พื้นฐานต้นทุนโลจิสติกส์
              •  ต้นทุนโลจิสติกส์และบริการ                                                          •  ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์
              •  ประโยชน์ของการศึกษาต้นทุน
          3. การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์
              •   4 ต้นทุนงานโลจิสติกส์ที่สำคัญ                                                    •  ต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรม
              •  เทคนิคการลดต้นทุนและการลดต้นทุนด้วย Information Technology
              •  การลดต้นทุนโดยใช้ The Balanced Scorecard : BSC
          4. เทคนิค “ABC” Activity-based Costing
              •  ความหมายและการปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC Activity-based Costing
          5. 5 ปัจจัยในการคำนวณต้นทุน ABC Activity-based Costing
              •  ขอบเขตในการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์                                        •  ค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุน
              •  การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าภายใต้มุมมองเงื่อนไขการส่งสินค้า
              •  ความต่อเนื่องของการวิเคราะห์ต้นทุน                                           •  การคำนวณต้นทุนในระบบการจัดการโลจิสติกส์
          6. 6 ขั้นตอนในการคำนวณต้นทุน
              •  กำหนดกิจกรรม                                                                            •  ศึกษาต้นทุนทั้งหมดจำแนกตามทรัพยากรที่ใช้
              •  กำหนดเกณฑ์คำนวณต้นทุน                                                        •  คำนวณต้นทุนทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม
              •  ศึกษาปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม                           •  คำนวณต้นทุนต่อหน่วย
          7. 3 ขั้นตอนการวางแผนวิเคราะห์ต้นทุน
              •  การจำแนกหมวดหมู่ของกิจกรรมโลจิสติกส์                                 •  ทำแผนภูมิลำดับกิจกรรม (Activity Flow)
              •  การให้นิยามกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นเป้าหมาย
          8. การเก็บข้อมูลและคำนวณต้นทุนแต่ละกิจกรรม
              •  ต้นทุนกิจกรรมจำแนกตามประเภทของทรัพยากร                       •  เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
              •  เกณฑ์การกระจายต้นทุนไปยังกิจกรรมต่าง ๆ
          9. การคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
              •  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย                                     •  หัวใจในการคำนวณค่าบริการโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม
     •  บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
     •  กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
     •  Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง
วิทยากร : อาจารย์ สว่าง  รงคะศิริพันธ์
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการม รวมทั้ง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
     •  อดีต Assistant General Manager Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
     •  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา