การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

         ที่ผ่านมาองค์กรส่วนมากใช้เครื่องมือ KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือในการบริหารผลงาน หรือช่วยกำหนดเป้าหมายในแต่ละบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน ไปจนถึงระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายให้ KPIs ในแต่ละระดับเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันผลการปฏิบัติ กลับเป็นในทางตรงกันข้าม คือเริ่มก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมากขึ้น และก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ KPIs องค์กรในที่สุด
         ในช่วงไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการนำ OKRs ย่อมาจาก Objectives & Key Results มาใช้ และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เริ่มเข้ามาแทนที่ KPIs และหลายองค์กรพบว่าเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างอารมณ์ร่วมกับองค์กรได้ดีมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ KPIs (Key Performance Indicators) หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ และเข้าใจหลักการ OKRs ความแตกต่าง และความเชื่อมโยงกับ KPIs
          2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการกำหนดเป้าหมาย (Objectives) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง
          3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยศักยภาพสูงสุดของทีมงาน
เนื้อหาหลักสูตร
          Part 1: OKRs and your business
            •  Check in: What do you want today?
            •  ทบทวนความเข้าใจเป้าหมายขององค์กร / Business Model / ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน
            •  KPIs ประโยชน์และข้อจำกัด
            •  ความสัมพันธ์กันระหว่าง OKRs – KPIs – กับงานประจำ (Routine) และองค์ประกอบของ OKRs
            •  Objective: วัตถุประสงค์ที่เราอยากจะสำเร็จ
               -  ความหมายและความเชื่อมโยงของ Objectives ขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
            •  Key Results: วิธีการวัดความสำเร็จนั้น
               -  ความหมาย และต้องเป็นตัวเลข หรือไม่
            •  Workshop แนวทางในการพัฒนาระบบ/กระบวนการ/งาน เพื่อสร้างรายได้ ยอดขายให้มากขึ้น
            •  5W 1H กับ OKRs
          Part 2: OKR on Practices
            •  Workshop ออกแบบ OKRs แต่ละทีมงาน หรือแต่ละ Department
            •  นำเสนอ OKRs และร่วมให้ความคิดเห็น
          Part 3: Summary and what next?
            •  บทสรุป การสื่อสารสู่ทีมงาน และการขยายผล
            •  Check out: What did you get and how to expand?
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร

• พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้จัดการ
• ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานขององค์กร
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                            อาจารย์ ธวัชชัย แสงห้าว
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร
    การบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•  ที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทย
•  รองประธานฯ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
• บรรยายหลักการทฤษฎี 30%
• ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ 70%
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00น. 
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,500.00 315.00 - 4,815.00
นิติบุคคล 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา