พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

          การเข้ามาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ทำให้กลไกด้านการตลาดเปลี่ยนไป การตลาดสมัยใหม่เป็นการตลาดยุคดิจิทัล ทำให้ฝ่ายขายและการตลาดจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งสำคัญในการวางแผนการขายและวางแผนการตลาด เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ การสร้างทีมขายและการตลาดให้แข็งแกร่งและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะการขายเพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการขายให้กับลูกทีม การวิเคราะห์ตลาด คู่แข่งขัน และลูกค้าเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง การศึกษากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ในมิติต่าง ๆ และการตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0
          หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมแชร์และแบ่งปันความคิด ตลอดจนการระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการ
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์โดยเข้าใจลึกซึ้งถึงกลไกลการตลาดที่จำเป็นต้องพลิก
          3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างความเข้าใจกับการตลาดสมัยใหม่ในรูปแบบดิจิทัล
          4.  เพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะด้านการคิด การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
          5.  เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างกลยุทธ์การวางแผนการขายและการตลาดด้วยการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์และสร้างแพลทฟอร์มใหม่
เนื้อหาหลักสูตร
     Session 1 – การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) และ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
           
•  ธุรกิจเปลี่ยน ปรับอย่างไรยุคดิจิทัล (Business in Digital Disruption)
           •  ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาดยุคการเข้ามาของเทคโนโลยี (Marketing Problem and Situation Analysis in Digital Disruption)
           •  พฤติกรรมและวิถีชีวิตผู้บริโภคยุค 4.0 (Consumer Behaviors & Lifestyles Trends)
     Session 2 – บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) และกรณีศึกษา (Case Studies)
            
•  พลิกการตลาดพลิกสถานการณ์รับมือการเปลี่ยนแปลงให้ทัน (Marketing Transformation)
            •  การตลาดสมัยใหม่และการตลาดดิจิทัล (Modern and Digital Marketing Concepts)
            •  การวิเคราะห์โอกาสและแนวโน้มการตลาดยุคดิจิทัล (Marketing Opportunities Analysis in Digital Age)
            •  สร้างแพลทฟอร์มการตลาดเพื่อรับมืออย่างเท่าทัน (Marketing Platform)
            •  กรณีศึกษา (Case Studies)
     Session 3 – บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) และ กรณีศึกษา (Case Studies)
            
•  การส่งมอบสินค้าและบริการด้วยคุณค่าของลูกค้า (Product and Service Proposition with Customer Value)
            •  การบริหารลูกค้าแบบมีส่วนร่วมและการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Engagement Marketing and Customer Experience Management)
            •  การตลาดอินบาวน์ (Inbound Marketing)
            •  การตลาดเนื้อหา (Content Marketing)
            •  กรณีศึกษา (Case Studies)
     Session 4 - การอภิปรายแบบระดมสมอง (Brain Storming Discussion) และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
            
•  การระดมสมองและนำเสนอ “กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 (Marketing Strategies 4.0)”
รูปแบบการอบรม
     -  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
     -  การอภิปรายแบบระดมสมอง (Brain Storming Discussion)
     -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
     -  การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Studies Analysis)
     -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วิทยากร : ดร. สันติธร  ภูริภักดี
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด, การบริการ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น MEA / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมการพัฒนาชุมชน / กรุงศรี ออโต้  / OTOP / AOT /  CAT
     •  อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา