นวัตกรรม LOGISTICS ก้าวสู่ยุค 4.0 - LOGISTICS THAILAND 4.0

          วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบองค์รวม ให้เข้าใจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์ในเมืองไทยและสากลจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทุกคนเคยได้ยินคำว่า โลจิสติกส์ 4.0 ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ยุคใหม่ผ่านระบบและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานใหม่ เช่นการกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุดของกระบวกการโลจิสติกส์ให้หมดไป พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณจริงในวงการโลจิสติกส์ เพื่อท่านสามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ และพัฒนาวงการโลจิสติกส์ไทยแข่งขันกับสากล โดยเฉพาะตลาด AEC เพื่อประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพต่อไป
เนื้อหาหลักสูตร
          1. ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
               •  ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
               •  ส่วนประกอบโลจิสติกส์
          2. ความหมายการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง
               •  ประเภทและกิจกรรมของคลังสินค้า                                      •  ทางเลือก (Mode) ของการขนส่ง
               •  ลักษณะโครงข่ายของการขนส่งสินค้า
          3. การบริหารต้นทุนและลีนโลจิสติกส์
               •  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง                       •  กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่ง
               •  การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม (Activity Based Costing)
               •  ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์                                     •  ห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน
          4. เทคโนโลยีและระบบในการจัดการโลจิสติกส์
               •  การออกแบบโลจิสติกส์ : Logsitics Design
               •  เหตุผลหลักที่ต้องนำ IT มาใช้ในระบบโลจิสติกส์
               •  นวัตกรรมเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์
                      -  GPS : Global Positioning System
                      -  Barcode
                      -  RFID : Radio Frequency Indentification
               •  E-Logsitics
               •  กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า : EC Order Fulfillment Process
          5. Thailand 4.0 และ Logistics Industry 4.0
          6. Update นวัตกรรมเทคโนโลยี
          7. GPS และโลจิสติกส์ของประเทศไทย
               •  การพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน
               •  Single Window E-Logistics
          8. โปรเจค Cross Border และ AEC 2558
               •  The Greater Mekong Subregion (GMS) Corridors
               •  East - Weat Corridors Project
               •  AEC Blueprint ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC
                     -  ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
                     -  ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
                     -  ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเที่ยมกัน
                     -  ยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
          9. โอกาสและอุปสรรคของโลจิสติกส์ไทยในการเข้าสู่ AEC
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน, คลังสินค้า, นำเข้า-ส่งออก
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน / ขนส่ง / จัดส่ง / คลังสินค้า
   และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                      อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์
•  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน 
ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ รวมทั้ง ด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO 
​ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
•  อดีต Assistant GM Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
•  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
- บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
- กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- ถามตอบสด แลกเปลี่ยนความคิด กับ วิทยากร
- แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม นารายณ์ สีลม
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 4,200.00 63.00 4,431.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา   /  แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา