การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ - WAREHOUSE SAFETY PROFESSIONAL MANAGEMENT

          ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทั้งสินค้าและบุคลากรในคลังสินค้าหรือโรงงานสูงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์กรที่ขาดการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยอย่างจริงจัง ทั้งทางด้านบุคลากร, งบประมาณ และเวลา ทำให้งานด้านความปลอดภัยไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดนโยบาย รวมทั้ง การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
         การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ หลายครั้งเจ้าหน้าที่มีคำถามและข้อสงสัยถึง ความปลอดภัยของสินค้าและตัวบุคลากรเอง รวมถึงวิธีการและแนวทางที่จำเป็นในคลังสินค้าหรือโรงงาน และบ่อยครั้งเราพบว่า พนักงานคิดว่า การจัดการความปลอดภัยเป็นงานที่เพิ่มเติมและไม่จำเป็นในการทำงาน ในขณะเดียวกันนั้นเอง ยังมีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เข้าใจความสำคัญด้านความ ปลอดภัย มีระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา ความปลอดภัยในใจเสมอตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวว่า เขาเหล่านั้นมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไร และที่สำคัญที่สุด เขามีแนวคิดอย่างไร? จึงสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
          1.  มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบความปลอดภัยใน คลังสินค้า, โรงงานและในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย
          2.  เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงานและบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
          3.  เพื่อให้สามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสร้างความพึงใจ สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้ง สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพ, ทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวม
          4.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความปลอดภัยและยังครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัย TAPA, ISO28000 และ CT-PAT
เนื้อหาหลักสูตร
          1.  ความหมายและแนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
          
2.  มาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าหรือโรงงาน
          3.  การจัดการความปลอดภัยของตัวอาคารคลังสินค้า
          4.  ระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออกในพื้นที่
          5.  กรรจัดการความปลอดภัยของเครื่องมือในคลังสินค้า
          6.  การจัดการทางบุคคลของบุคคลภายใน
          7.  การจัดการความปลอดภัยการขนส่ง
          8.  การจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย
          9.  การศึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก
          10.  การจัดการคลังสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายและสูญหาย
          11.  การวิเคราะห์, การป้องกันและควบคุมอันตราย
          12.  การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
          13.  ขั้นตอนการปฏิบัติในการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ
          14.  กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย
          15.  เทคโนโลยีและระบบในการรักษาความปลอดภัย
รูปแบบการอบรม
     •  บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
     •  กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
     •  Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง
วิทยากร : อาจารย์ สว่าง  รงคะศิริพันธ์
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน ด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการม รวมทั้ง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ภายใต้ ISO, TAPA, C-TPAT และ AEO ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
     •  อดีต Assistant General Manager Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
     •  ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา