การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - EFFECTIVE PRODUCTION PLANNING & CONTROLLING

           จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
          2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด 
          3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาหลักสูตร
          1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต 
              • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
          2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
              • ประเภทของการพยากรณ์
              • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
              • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
          3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
              • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
              • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
              • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
          4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
              • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) 
              • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
          5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
              • ระบบของ MRP
              • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
          6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
              • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
              • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
          7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
              • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
          8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
• ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานของบริหาร
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                    อาจารย์ ภินาริน หฤิษธิกรณ์
•  อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร   
   Engineering Manager in HGA New Product Technology
•  อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
   บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
 
สถานที่อบรม The Quarter Hotel (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา