ไคเซน เพื่อลดความสิ้นเปลืองและสร้างความปลอดภัยในการผลิต - Kaizen For Waste Reduction and Work Safety

          การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตนเอง และองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเทคนิคที่สำคัญในการทำกิจกรรมไคเซ็น
          2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเหมาะสม  
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูก วิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้
              อย่างถูกต้อง
          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการทำกิจกรรมไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในงานของ ตนเพื่อลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มความปลอดภัย
              ในการทำงานของตนเองและองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
          1. ไคเซ็นคืออะไร
               • หลักพื้นฐานและแนวความคิดของการทำกิจกรรมไคเซ็น
          2. ทำไมแนวความคิดแบบไคเซนถึงจำเป็นต่อกระบวนการผลิตและองค์กร
          3. เราจะเริ่มต้นกิจกรรมไคเซนในการทำงานของเราอย่างไร
          4. วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
          5. Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสิ้นเปลือง 7 ประการ
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการรอคอย
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการขนย้าย
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการเก็บสินค้าคงคลัง
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการเคลื่อนไหว
              • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการผลิตของเสีย
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร

• ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานของบริษัท
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย์ ภินาริน หฤิษธิกรณ์
อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร   
  Engineering Manager in HGA New Product Technology
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-16.00น.
 
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา